5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

Facebook sta? si? prostym i wygodnym narz?dziem do kreowania wizerunku marki w ?wiadomo?ciach odbiorców. W ?atwy sposób mo?na dotrze? do szerokiego grona internatów, stosuj?c wiele marketingowych zabiegów, by zach?ci? do skorzystania z us?ugi lub zakupienia produktów. Aby jednak strategia marki mia?a sens, warto pozna? 5 zasad, dzi?ki którym sukces w sieci b?dzie na wyci?gni?cie r?ki.

 

1. Definicja marki – trzeba odpowiedzie? sobie na pytanie o to?samo?? marki, jej filozofi? i warto?ci, które chce reprezentowa?. Warto te? pami?ta? o okre?leniu charakteru us?ug lub produktu oraz potencjaln? grup? odbiorców.

6856181503_8d8e73208b_z

 

2. Idea – maj?c pod?o?e w postaci definicji marki, nale?y stworzy? plan zaistnienia na Facebooku, a w nim zawrze? sposób, w jaki chce si? zaistnie? w sieci i jak podbi? serca odbiorców.

idea

 

3. Cel – warto go okre?li?, aby móc kreowa? swój wizerunek w sieci w ogóle. Chodzi o to, aby u?wiadomi? sobie po co tworzymy profil. Czy jest to narz?dzie do poprawienia wizerunku marki? A mo?e nowa us?uga lub produkt potrzebuj? promocji?

5886232170_6a49a61989_b

 

4. Content – czyli oprawa graficzna, nazwa profilu, my?l przewodnia i szkielet komunikacji. To bardzo wa?ny moment, poniewa? pierwsze zetkni?cie si? z profilem na Facebooku decyduje o tym, czy odbiorca zdecyduje si? na niego wróci? i by? mo?e zapozna? si? z ofert?, czy te? nie.

7946373582_cd2e130566_c

5. Organizacja – chodzi o okre?lenie bud?etu i harmonogramu wpisów. Na pocz?tku istnienia na Facebooku warto zdecydowa? si? na p?atne reklamy, które u?atwi? dost?p do grupy docelowej i zwi?ksz? zasi?g postów w ogóle. Harmonogram lepiej zorganizuje prac? i dzia?anie profilu w oczach internautów.

harmonogram

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.