Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

W dobie internetu i wszechobecnej cyfryzacji, budowanie ?wiadomo?ci marki sta?o si? ?atwiejsze i wygodniejsze. Kampani? marketingow? mo?na bowiem prowadzi? na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, docieraj?c do wi?kszej grupy odbiorców ni? w przypadku klasycznych dzia?a? promocyjnych. S?u?? do tego narz?dzia reklamowe, które poza mo?liwo?ci? promowania si? na portalu, pozwalaj? na analiz? tych dzia?a?. To natomiast daje mo?liwo?? refleksji i wprowadzania ewentualnych zmian w strategii marki.

Ca?kiem niedawno Facebook stworzy? 3 nowe narz?dzia do analizy reklam na portalu. Kto jeszcze ich nie zna, niech szybko nadrabia zaleg?o?ci.

Offline Actions

Narz?dzie daje mo?liwo?? analizowania zwi?zków mi?dzy sprzeda?? offline a reklamami online. Osoby prowadz?ce profile na Facebooku, którzy korzystaj? z platformy Atlas mog? teraz zgrywa? dane zebrane w POS (point-of-sale), a nast?pnie doszuka? si? zwi?zków mi?dzy reklamami online a wyborami klientów.

Path to Conversion

Us?uga umo?liwia sprawdzenie, w jaki sposób reklama dociera do Internatów. Pozwala na analiz? rzeczywistej drogi kampanii i okre?la przez jakie narz?dzie dotart?o do odbiorcy: komputer, tablet czy telefon komórkowy.

Video Ad Serving – opowie histori? i zmierzy efekt

Narz?dzie, które odpowiada na potrzeby dzisiejszego Internetu i tegoroczne trendów – mo?liwo?? umieszczania reklamowych wideo, które daj? mo?liwo?? analizowania efektów kampanii.

 

wizerunek marki

Comment ( 1 )

  1. ReplyTobi
    ?aaaa? ale dawka wiedzy, chyba musz? si? obcyka? jeszcze wi?cej w tym temacie bo ciekawy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.