Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Wojciech Pasterski

Luksus wed?ug dr Ireny Eris

Wszystko zacz??o si? od ma?ego zak?adu zatrudniaj?cego jednego pracownika i produkuj?cego tylko jeden krem. Dzi?, po ponad 30 latach Dr Irena Szo?omicka-Orfinger (Irena Eris) jest w?a?cicielk? dobrze wszystkim znanego koncernu kosmetycznego, którego wysokiej jako?ci produkty sprzedawane s? zarówno w Polsce jak i za granic?.

weekend.gazeta.pl

weekend.gazeta.pl

W wywiadach dla prasy jedna z dwudziestu najbardziej wp?ywowych kobiet w dziejach Polski podkre?la, ?e pocz?tek przygody z biznesem wcale nie by? ?atwy. Wszystko za spraw? ówczesnego ustroju gospodarczego, który nie sprzyja? prywatnym przedsi?biorstwom. B?d?c jednak wysoce zmotywowan? i pewn? swojego powo?ania kobiet?, Irena Eris nie podda?a si? i z pomoc? m??a przekona?a do siebie urz?dników, znalaz?a odpowiednich dostawców opakowa?, a tak?e wzbudzi?a u potencjalnych klientów zainteresowanie swoim produktem. Pocz?tkowo, nie mia?a w planach stworzenia wielkiego koncernu, który by?by obecny na 40 rynkach na ca?ym ?wiecie. Jej pragnieniem by?o tworzenie innowacyjnych kosmetyków dla kobiet w swoim ma?ym laboratorium kosmetycznym. Okaza?o si?, ?e popyt znacznie przewy?szy? poda? i wtedy to zapad?a decyzja o budowie fabryki.

instytuty.drirenaeris.com

instytuty.drirenaeris.com

Po latach pracy nad kreowaniem marki, dzi? mówi si? o niej przy okazji takich marek luksusowych jak Dior czy Chanel. Kosmetyki Dr Ireny Eris wyró?nia to, ?e s? one oparte na autorskich odkryciach naukowych a sam proces ich powstawania odbywa si? w Centrum Naukowo-Badawczym. To sprawia, ?e konsumenci maj? wi?ksze zaufanie do danego kosmetyku i s? pewni, ?e jego receptura zosta?a opracowana przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. O profesjonalizme osób stoj?cych za mark? mo?na si? przekona? w luksusowych Hotelach SPA Dr Irena Eris, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

hotele-dr-irena-eris

hoteleluksusowe.pl

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

W tym miejscu nale?y pomy?le? nad pomys?em na mark? – jaki jest jej sens istnienia, misja, któr? ma spe?ni? – w kontek?cie kulturowym. Inne warto?ci s? oczekiwane od marki globalnej, a inne od skierowanej do spo?ecze?stw konserwatywnych. To niezwykle istotne by przekaz marki by? dopasowany do klienta potencjalnego w sytuacji, kiedy planujemy agresywn? ekspansj? na zagraniczne rynki, unika si? w tej sytuacji kosztownego i ryzykownego rebrandingu.

 

Je?li nie czyta?e? pierwszej cz??ci artyku?u, powiniene? szybko to nadrobi?.

 

W którym momencie najlepiej rozpocz?? tworzenie szumu wokó? marki? Jak najszybciej! Je?eli masz co? warto?ciowego do przekazania ludziom, masz szans? stworzy? wiarygodno?? marki i pierwszych ewangelistów zanim jeszcze Twój produkt zago?ci na pó?kach sklepowych. Idealny przekaz w epoce krótkiego czasu koncentracji uwagi jest mo?liwie krótki, ale silny i zrozumia?y. Mo?na zwi?kszy? jego atrakcyjno?? prezentuj?c go w towarzystwie zdj?? lub w formie video lub animacji.

 
Niemal truizmem jest przypomnienie o pot?dze Internetu – marka, która nie prowadzi w nim komunikacji z klientem i sprzeda?y, traci cz??? swojego potencja?u. Dzisiaj ju? nawet antykwariaty i lombardy prowadz? dzia?alno?? e-commerce. Nale?y te? pami?ta?, ?e przekaz w Internecie b?dzie ró?ni? si? od tego w mediach tradycyjnych – inny klient czyta gazet?, inny ogl?da telewizj?, a jeszcze inny typ klienta sprawdza Twittera. Dopasowuj?c go pod odpowiednie medium, zyskujesz pewno??, ?e przekaz marki dotrze do klienta niezniekszta?cony, dok?adnie taki jaki chcesz ?eby by?.

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)
NY - http://nyphotographic.com/ Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 /

Dopiero rozpoczynasz dzia?alno??, a mo?e Twoja firma tak ju? si? rozwin??a, ?e wprowadzasz nowy produkt na rynek. Tak czy inaczej, z pewno?ci? warto rozwa?y? stworzenie nowej marki. Wynika to z tego, ?e dzisiejsi konsumenci znacznie cz??ciej wybieraj? znany im produkt, ni? ten zupe?nie obcy. Ponadto produkt bez marki kojarzy si? z bublem, wi?c decyduj?c si? na produkt generyczny jeste?my skazani na najmniej wymagaj?cych klientów, a tacy nie generuj? wysokiej mar?y. Dla samej firmy marka mo?e mie? ogromn? warto??, wielokrotnie przekraczaj?c? jej maj?tek.

Zanim marka zadebiutuje na rynku, nale?y dokona? wnikliwych analiz marketingowych, tak by zminimalizowa? koszty ewentualnej pora?ki i nie podejmowa? nadmiernego ryzyka. Powinny one zawiera? takie elementy, jak analiza popytu, klienta, konkurencji i trendów. Powinno si? rozpocz?? od analizy popytu z dwóch powodów, gdy? firmy odnosz?ce sukces to te, które nie tworz? tego co potrafi?, lecz te, które tworz? to czego oczekuj? ich klienci, oraz dlatego, ?e brak zainteresowania klienta oznacza koniec ca?ego przedsi?wzi?cia na tym etapie. Ryzykuje si? w ten sposób jedynie koszt utopiony w tej analizie. Zaleca si?, by niewielkie marki adresowa?y swój produkt do nisz rynkowych, a firmy z wi?kszym kapita?em walczy?y o g?ówn? cz??? rynku. Zak?adaj?c, ?e popyt istnieje, mo?na przej?? do kolejnych analiz.

Po okre?leniu charakterystyk naszego klienta (w formie person) i poznaniu jego opinii o aktualnej ofercie rynkowej; zbadaniu potencjalnej konkurencji, a tak?e potencja?u rynku w przysz?o?ci, mamy komplet danych.

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

Jak stworzy? skuteczn? kampani? marketingow?? Podstaw? jest plan dzia?ania. Trzeba przy tym my?le? kreatywnie, nieszablonowo, ale jednocze?nie stawia? przemy?lane i ostro?ne kroki.

Zanim plan kampanii marketingowej przejdzie do fazy realizacji, warto si? nad nim pochyli? i odpowiedzie? na 4 zasadnicze pytania. Pozwol? one dzia?a? m?drzej, a przede wszystkim – skuteczniej. Dzi?ki temu praca nad wizerunkiem marki, jej pozycj? na rynku i ?wiadomo?ci? konsumentów b?dzie przebiega? sprawniej i w sposób bardziej uporz?dkowany.

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

W dobie internetu i wszechobecnej cyfryzacji, budowanie ?wiadomo?ci marki sta?o si? ?atwiejsze i wygodniejsze. Kampani? marketingow? mo?na bowiem prowadzi? na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, docieraj?c do wi?kszej grupy odbiorców ni? w przypadku klasycznych dzia?a? promocyjnych. S?u?? do tego narz?dzia reklamowe, które poza mo?liwo?ci? promowania si? na portalu, pozwalaj? na analiz? tych dzia?a?. To natomiast daje mo?liwo?? refleksji i wprowadzania ewentualnych zmian w strategii marki.

Ca?kiem niedawno Facebook stworzy? 3 nowe narz?dzia do analizy reklam na portalu. Kto jeszcze ich nie zna, niech szybko nadrabia zaleg?o?ci.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_