Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Wojciech Pasterski

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

Facebook sta? si? prostym i wygodnym narz?dziem do kreowania wizerunku marki w ?wiadomo?ciach odbiorców. W ?atwy sposób mo?na dotrze? do szerokiego grona internatów, stosuj?c wiele marketingowych zabiegów, by zach?ci? do skorzystania z us?ugi lub zakupienia produktów. Aby jednak strategia marki mia?a sens, warto pozna? 5 zasad, dzi?ki którym sukces w sieci b?dzie na wyci?gni?cie r?ki.

 

1. Definicja marki – trzeba odpowiedzie? sobie na pytanie o to?samo?? marki, jej filozofi? i warto?ci, które chce reprezentowa?. Warto te? pami?ta? o okre?leniu charakteru us?ug lub produktu oraz potencjaln? grup? odbiorców.

6856181503_8d8e73208b_z

 

2. Idea – maj?c pod?o?e w postaci definicji marki, nale?y stworzy? plan zaistnienia na Facebooku, a w nim zawrze? sposób, w jaki chce si? zaistnie? w sieci i jak podbi? serca odbiorców.

idea

 

3. Cel – warto go okre?li?, aby móc kreowa? swój wizerunek w sieci w ogóle. Chodzi o to, aby u?wiadomi? sobie po co tworzymy profil. Czy jest to narz?dzie do poprawienia wizerunku marki? A mo?e nowa us?uga lub produkt potrzebuj? promocji?

5886232170_6a49a61989_b

 

4. Content – czyli oprawa graficzna, nazwa profilu, my?l przewodnia i szkielet komunikacji. To bardzo wa?ny moment, poniewa? pierwsze zetkni?cie si? z profilem na Facebooku decyduje o tym, czy odbiorca zdecyduje si? na niego wróci? i by? mo?e zapozna? si? z ofert?, czy te? nie.

7946373582_cd2e130566_c

5. Organizacja – chodzi o okre?lenie bud?etu i harmonogramu wpisów. Na pocz?tku istnienia na Facebooku warto zdecydowa? si? na p?atne reklamy, które u?atwi? dost?p do grupy docelowej i zwi?ksz? zasi?g postów w ogóle. Harmonogram lepiej zorganizuje prac? i dzia?anie profilu w oczach internautów.

harmonogram

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

Obcoj?zyczne nazwy, przemy?lany marketing czy jako?? – to elementy, które sk?adaj? si? na sukces polskich marek za granic?. Cz?sto dochodzi do tego odrobina szcz??cia, która pozwoli?a rodzimym produktom podbi? obce rynki.
Poznajcie 10 polskich marek, które zdoby?y serca konsumentów na ca?ym ?wiecie.

1. INGLOT

polskiemarki

2. Gino Rossi

polskiemarki

3. Kross

polskiemarki

4. CCC

polskiemarki

5. LPP (firma odzie?owa, któr? tworzy pi?? marek: Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay).

polskiemarki

6. Mokate

polskiemarki

7. Oknoplast

polskiemarki

8. Solaris

polskiemarki

9. 4f

polskiemarki

10. Drutex

polskiemarki

 

 

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Najsilniejsze marki luksusowe w 2015 roku

Znane, po??dane, ale dost?pne dla wybranych – luksusowe marki, które zaw?adn??y ?wiatem. Ich ugruntowany i konsekwentny wizerunek sprawi?, ?e od lat znajduj? si? na listach najbardziej wp?ywowych i najsilniejszych na ?wiecie.

Przestawiamy ranking, rozpoczynaj?c od miejsca ostatniego.

 

10. Dolce&Gabbana

lux

9. Armani

lux

8. Versace

lux

7. Gucci

lux

6. Burberry

lux

5. Hermès

lux

4. Dior

lux

3. Prada

lux

2. Chanel

lux

1. Louis Vuitton

lux

Storytelling w reklamach znanych marek

Storytelling w reklamach znanych marek

Storytelling w strategii marki to narz?dzie, które wykorzystane w odpowiedni sposób mo?e bezpo?rednio przyczyni? si? do sukcesu produktu lub us?ugi. Kreowanie marki poprzez podkre?lanie jej zalet przesz?o ju? do historii. Dzi? chodzi o to, aby opowiedzie? histori? oryginaln? i przykuwaj?c? uwag? odbiorców na tyle, aby wyró?ni? si? na rynku, da? si? zapami?ta? i pokocha?.

Przedstawiamy przyk?ady storytellingu wykorzystanego w reklamach znanych marek.

1. Allegro

2. Coca Cola

3. Oreo

4. PZU

5. Tymbark

6. M&M’s

Marki i ich osobowo?ci

Marki i ich osobowo?ci
Jeep: wolno??, przygoda, ambicja, samodzielno??.

S? marki, które ciesz? si? ogromn? popularno?ci? nie tylko ze wzgl?du na innowacyjno?? i niepowtarzalno?? oferowanych us?ug czy produktów. Czasami wi?ksz? warto?? stanowi strategia komunikacji marki, która urzeka konsumenta, pozwala wyró?ni? produkt na rynku i sprawia, ?e odbiorca staje si? wierny reprezentowanym warto?ciom, pozostaj?c lojalnym marce na lata.

Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity, to inaczej korzy?ci, dodatkowe warto?ci, jakie klienci wi??? z mark?. Nale?y pochyli? si? nad nimi ju? na etapie tworzenia strategii marki, po okre?leniu insightu konsumenckiego. Marki, które realizuj? swoj? strategi? zgodnie z przyj?tym planem, mog? mie? pewno??, ?e klienci przez d?ugie lata w?a?nie przez pryzmat wybranych korzy?ci b?d? spogl?da? na mark? i jej produkty.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_