Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity marki – jak je okre?li??

Benefity, to inaczej korzy?ci, dodatkowe warto?ci, jakie klienci wi??? z mark?. Nale?y pochyli? si? nad nimi ju? na etapie tworzenia strategii marki, po okre?leniu insightu konsumenckiego. Marki, które realizuj? swoj? strategi? zgodnie z przyj?tym planem, mog? mie? pewno??, ?e klienci przez d?ugie lata w?a?nie przez pryzmat wybranych korzy?ci b?d? spogl?da? na mark? i jej produkty.

Aby zdefiniowa? benefity marki tak, jak w przypadku pozycjonowania, konieczne jest wej?cie w umys? konsumenta. Je?li zrobisz to dobrze, sprawisz, ?e marka stanie si? bli?sza u?ytkownikom i wzro?nie wokó? niej zainteresowanie. Okre?laj?c korzy?ci, spójrz na nie z dwóch perspektyw – emocji oraz funkcjonalno?ci.

Z punktu widzenia konsumenta, jakie korzy?ci emocjonalne wi??? si? z korzystaniem z Twoich produktów i us?ug?  Jakie funkcjonalne benefity dostrzegasz? Najlepiej, je?li benefit funkcjonalny b?dzie znajdowa? odzwierciedlenie w beneficie emocjonalnym. Dla przyk?adu: zamówienie cateringu oszcz?dza Twój cenny czas, który mo?esz sp?dzi? razem z rodzin?; lek przeciwbólowy niweluje uczucie bólu, a Ty czujesz si? znowu w pe?ni si?.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.