B??dy SEO

B??dy SEO

Tworzenie tre?ci SEO bez podstawowej wiedzy na ten temat wi??e si? z du?ym ryzykiem pope?nienia powa?nych b??dów. Samo SEO jest w strategii marki niezwykle istotnym narz?dziem, wp?ywa bowiem na jej pozycj? w wyszukiwarkach. Co robi?, a przed czym si? chroni?, aby unikn?? wpadek?

1. Plagiat i brak oryginalno?ci to bardzo powszechny i powa?ny b??d. Twórcy SEO niezwykle cz?sto nie tylko kopiuj? tre?ci innych autorów, ale równie? przerabiaj? swoje w?asne, co bardzo niekorzystnie wp?ywa na pozycjonowanie marki.

2. Przeoptymalizowanie – mamy z tym do czynienia w sytuacji, gdy frazy kluczowe pojawiaj? si? zbyt cz?sto w ró?nych miejscach, tzn. w tytule, nag?ówkach H1 i H2, linku wewn?trznym, a ponadto zostaj? wielokrotnie u?yte w ca?ym tek?cie. Taki zabieg mo?e znacznie zaszkodzi? pozycji witryny w wyszukiwarce

3. Brak wersji mobilnej strony w dobie smartfonów, tabletów i innych urz?dze? przeno?nych to du?y grzech. Odwiedzenie strony nieposiadaj?cej wersji mobilnej powoduje, ?e wielu u?ytkowników po prostu j? opuszcza, bez wzgl?du na jako? opublikowanych tre?ci.

4. Brak konkretyzacji s?ów kluczowych mo?e spowodowa? chaos w SEO. Je?eli twórca nie b?dzie wiedzia? na jakie frazy zwraca? uwag?, które z nich wykorzystywa? jak najcz??ciej, a których unika?, tre?ci SEO b?d? mia?y znikome dzia?anie. Nale?y wi?c zastanowi? si?, co chcemy osi?gn??, jakich s?ów kluczowych nale?y u?ywa?, aby ten cel osi?gn?? – i to wszystko na podstawie indywidualnej analizy marki i jej oferty, potrzeb konsumentów i dzia?ania konkurencji.

5. Nie?ledzenie efektów powoduje, ?e dzia?ania SEO s? praktycznie bez sensu. Je?eli nie b?dziemy wiedzie?, które z kana?ów przekazu s? najskuteczniejsze i jakie frazy kluczowe s? najcz??ciej wyszukiwane przez u?ytkowników, nie b?dziemy mogli podda? w w?tpliwo?? dotychczas przyj?tych metod i dostosowa? przysz?ych dzia?a? do potrzeb rynku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.