Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

W tym miejscu nale?y pomy?le? nad pomys?em na mark? – jaki jest jej sens istnienia, misja, któr? ma spe?ni? – w kontek?cie kulturowym. Inne warto?ci s? oczekiwane od marki globalnej, a inne od skierowanej do spo?ecze?stw konserwatywnych. To niezwykle istotne by przekaz marki by? dopasowany do klienta potencjalnego w sytuacji, kiedy planujemy agresywn? ekspansj? na zagraniczne rynki, unika si? w tej sytuacji kosztownego i ryzykownego rebrandingu.

 

Je?li nie czyta?e? pierwszej cz??ci artyku?u, powiniene? szybko to nadrobi?.

 

W którym momencie najlepiej rozpocz?? tworzenie szumu wokó? marki? Jak najszybciej! Je?eli masz co? warto?ciowego do przekazania ludziom, masz szans? stworzy? wiarygodno?? marki i pierwszych ewangelistów zanim jeszcze Twój produkt zago?ci na pó?kach sklepowych. Idealny przekaz w epoce krótkiego czasu koncentracji uwagi jest mo?liwie krótki, ale silny i zrozumia?y. Mo?na zwi?kszy? jego atrakcyjno?? prezentuj?c go w towarzystwie zdj?? lub w formie video lub animacji.

 
Niemal truizmem jest przypomnienie o pot?dze Internetu – marka, która nie prowadzi w nim komunikacji z klientem i sprzeda?y, traci cz??? swojego potencja?u. Dzisiaj ju? nawet antykwariaty i lombardy prowadz? dzia?alno?? e-commerce. Nale?y te? pami?ta?, ?e przekaz w Internecie b?dzie ró?ni? si? od tego w mediach tradycyjnych – inny klient czyta gazet?, inny ogl?da telewizj?, a jeszcze inny typ klienta sprawdza Twittera. Dopasowuj?c go pod odpowiednie medium, zyskujesz pewno??, ?e przekaz marki dotrze do klienta niezniekszta?cony, dok?adnie taki jaki chcesz ?eby by?.

Comments ( 3 )

 1. ReplyKinia
  Po kilku latach nawet najlepsze marki potrzebuj? delikatnego rebrandingu. Od?wie?a to niejako ich wizerunek.
 2. ReplyLubi? nale?niki z cebul?
  Przede wszystkim wszystko przemy?le?. Biznesplan to podstawa ;)
  • ReplyKuchmistrz
   nie licz?c g?upiego jak pie? drzewa Twojego nicka to masz racj? cho? z biznes planem biznesy te? upadaj? wi?c nie demonizuj placku....

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.