Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak to mo?liwe, ?e niektóre przedsi?biorstwa s? w posiadaniu marek wartych wi?cej, ni? materialna cz??? ich maj?tku? To efekt dog??bnego zrozumienia zasad tworzenia warto?ci brandu i konsekwentnych dzia?a? w tym kierunku przez lata. Umiej?tno?? ta jest niezwykle cenna i z pewno?ci? warto j? posi???. W nowej serii tekstów przeczytasz o podstawach zwi?kszania warto?ci marki, dzi?ki czemu b?dziesz w stanie rozpocz?? swoj? drog? ku w?asnemu pot??nemu brandowi.

Konsekwencja. Wspomniana ju? wcze?niej konsekwencja dzia?a? jest najistotniejsza, dlatego nale?y podkre?li? jej znaczenie. Podobnie jak w relacjach osobistych, firma daj?ca sprzeczne sygna?y staje si? niewiarygodna, a zatem jej marka nie ma najmniejszych szans wznie?? si? na wy?yny.

Drobiazgowo??. Ci?g?e zwracanie uwagi na szczegó?y wysy?a pozytywne sygna?y do klienta i pozwala wyró?ni? si? na tle konkurencji. Bardzo dobrze oddaje to przyk?ad restauracji – Elegancki wygl?d go?cia sugeruje spotkanie biznesowe, warto wskaza? stolik z dost?pem do gniazdka elektrycznego; Para wygl?daj?ca, jakby ?wi?towa?a wyj?tkow? okazj? z pewno?ci? doceni darmow? lampk? wina, albo wazon z kwiatami.

Comment ( 1 )

  1. ReplyMaja
    Moja kole?anka ma salon fryzjerski i zawsze dziwi?o mnie to, ?e chce jej si? dba? o takie szczegó?y jak fili?anka kawy dla klienta, specjalnie dobrana muzyka, naj?wie?sze wydania gazet na stoliku, a nawet k?cik dla dzieci. Teraz widz?, ?e mi?dzy innymi to "zami?owanie do drobiazgów" sprawi?o, ?e jej salon jest najch?tniej odwiedzany w ca?ym mie?cie :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.