Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Dnia 16 pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem. Ju? po raz czwarty marka Michael Kors anga?uje si? w dyskusje na temat globalnego problemu jakim jest niedo?ywienie i ubóstwo. W tym celu podj??a wspó?prac? z agencj? Organizacji Narodów Zjednoczonych – ?wiatowym Programem ?ywno?ciowym – b?d?c? najwi?ksz? organizacj? humanitarn? powo?an? do zwalczania g?odu na ca?ym ?wiecie.

Cz??? dochodu ze sprzeda?y zegarków ze specjalnej serii Watch Hunger Stop zostaje przeznaczona na posi?ki dla dzieci cierpi?cych z powodu g?odu. Ponadto, Michael Kors prowadzi szereg dzia?a? zwi?zanych z t? akcj? w mediach spo?eczno?ciowych. Jednym z nich jest umieszczanie hasztagu #WatchHungerStop pod zdj?ciem w T-shircie zaprojektowanym specjalnie na t? okazj?, co ma pomóc w ufundowaniu kolejnych posi?ków dla potrzebuj?cych. Jak na luksusow? mark? przysta?o, w kampanii bior? udzia? najwi?ksze gwiazdy, w tym m.in. znana aktorka Kate Hudson oraz top modelka Candice Swanepoel.

Kampania Watch Hunger Stop jest przyk?adem tego, jak istotne dla marki s? dzia?ania z zakresu spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Jednorazowe akcje nie s? tak skuteczne jak d?ugoterminowa wspó?praca z organizacj?, która ma realny wp?yw na popraw? sytuacji  spo?ecznej, dlatego marka Michael Kors, zdecydowa?a si? w?a?nie na tego rodzaju cykliczn? kampani? spo?eczn?.

whs_landing_page_update_desktop

destinationkors.michaelkors.com

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.