Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

30 Articles

Najbardziej luksusowe marki ?wiata

Najbardziej luksusowe marki ?wiata

S? znane, po??dane i kojarz? si? z wygodnym i bogatym ?yciem – marki luksusowe, które nadaj? status spo?eczny. Doskonale przemy?lany wizerunek, jako??, a przede wszystkim cena sprawiaj?, ?e dost?pne s? dla wybranych.

W zwi?zku z wieloletni? tradycj? i ugruntowan? pozycj?, marki te nie potrzebuj? rebrandingu, od?wie?enia wizerunku. Takie narz?dzia marketingowe s? dla nic obce, poniewa? od lat ciesz? si? ogromn? popularno?ci? najbogatszych i lubi?cych luksus.

Przygotowali?my list? 10 najbardziej luksusowych marek na ?wiecie. Z pewno?ci? wi?kszo?? z nich jest Wam znana.

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere Vodka to polski towar, który mo?e pochwali? si? ?wiatow? s?aw? w kategorii luksusowych produktów alkoholowych.

Produkowana przez Polmos ?yrardów Sp. z o.o. wódka Belvedere, zosta?a wprowadzona na rynek ameryka?ski w 1996 roku i tym samym zapocz?tkowa?a kategori? wódek luksusowych na ?wiecie. Na butelce widnieje zarys pa?acu Belweder – siedziby g?owy pa?stwa polskiego na przestrzeni lat. Niezmienna od lat szata graficzna opakowania ?wiadczy o przywi?zaniu marki do polskich korzeni.

Na wyj?tkowo?? marki Belvedere sk?ada si? umiej?tnie dobrany surowiec, czyli starannie wyselekcjowane ?yto z mazowieckich upraw, a tak?e unikalny proces produkcyjny oparty na czterokrotnej destylacji.

Wódka Belvedere jest lokowana w 24. cz??ci serii filmów o Jamesie Bondzie – Spectre. Na t? okazj? przygotowano spot, w którym g?ówn? rol? gra aktorka Stephanie Sigman wcielaj?ca si? w filmie w jedn? z kobiet Bonda.

Wed?ug firmy konsultingowej American Brandstand zajmuj?cej si? badaniem pozycjonowania marek, Belvedere zajmuje 24 miejsce na li?cie najcz??ciej pojawiaj?cych si? brandów w utworach muzycznych. W swoich piosenkach wspomina o nim s?ynny raper Jay-Z czy raperka Missy Elliot. Zami?owania do drinków z wódk? Belvedere nie kryj? równie? znani aktorzy w tym George Clooney i Jude Law. Marka Belvedere nale?y do koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy, najwi?kszego na ?wiecie producenta dóbr luksusowych.

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Zapraszam do zapoznania si? z kolejnymi sposobami zwi?kszania warto?ci marki. Poprzednie propozycje znajdziecie w tym artykule. 

Innowacyjno??. ?wietnym sposobem zwi?kszania warto?ci jest oczywi?cie oferowanie produktów innowacyjnych. Ca?y sektor technologii informacyjnych jest tego najlepszym przyk?adem. To w?a?nie stamt?d pochodz? najdobitniejsze przyk?ady drastycznych wzrostów warto?ci marki w wyniku wypuszczenia na rynek innowacyjnego produktu, czy us?ugi. Zbudowanie strategii marki wokó? ?rodowiska, w którym innowacyjno?? jest promowana, a jej owoce zaplanowane tak, by wizerunek marki nie zatraci? si? gdzie? po drodze, mo?e by? najefektywniejszym sposobem na sta?y wzrost warto?ci marki.

Nauczanie. Najgorszym co mo?na zrobi? ze stron? internetow? swojej firmy, to ograniczy? jej funkcjonalno?? do sklepu. Potencja? strony jest przecie? znacznie wi?kszy, równie? w kwestii zwi?kszania warto?ci marki. Od kogo najpewniej kupimy poszukiwany produkt przez Internet? Od tego sprzedawcy, który przekona nas, ?e warto mu zaufa?. Jednym ze sposobów zdobycia zaufania klienta jest bezinteresowna pomoc z problemem, który dotyczy bran?y. Przyk?adowo, mo?na pisa? artyku?y o sposobach wykorzystania produktu albo zainspirowa? klienta stylizacjami. Klient, któremu okazano trosk? odwdzi?czy si? marce wi?ksz? lojalno?ci?, a jego kolejne decyzje zakupowe zwi?ksz? jej warto??.

Znani aktorzy w reklamach Dior

Znani aktorzy w reklamach Dior

Dior anga?uje do swoich kampanii najwi?ksze gwiazdy show biznesu. Cz?sto s? to znani i cenieni aktorzy. Zobaczmy najg?o?niejsze kampanie reklamowe Diora z ich udzia?em.

party.pl

party.pl

Charlize Theron

Aktorka pochodz?ca z RPA wyst?puje w reklamach perfum Dior J’adore ju? od 12 lat, zatem mo?na ?mia?o powiedzie? ?e jest twarz? tego kultowego zapachu. W ostatniej kampanii aktorka wciela si? w posta? z?ocistej królowej, która o zachodzie s?o?ca spaceruje po wodzie na brzegu pla?y.

fashiongonerogue.com

fashiongonerogue.com

makeup.org.pl

makeup.org.pl

Natalie Portman

Znana przede wszystkim z reklam zapachu Miss Dior, ostatnio pojawi?a si? tak?e w kampanii pomadek do ust linii Rouge Dior. Natalie jest kusicielska jak czerwie?, która dominuje w jej stroju oraz na ustach. Reklama doskonale pokazuje, ?e aktorka potrafi doskonale odnale?? si? w roli zarówno zmys?owej i pewnej siebie Pary?anki, jak i dziewcz?cej i subtelnej Miss Dior.

thefashionspot.com

thefashionspot.com

cdn2.thr.com

cdn2.thr.com

Jennifer Lawrence

Laureatka Oscara z 2012 roku ma za sob? kampanie reklamowe torebek oraz szminek marki Dior. W tej pierwszej, ubrana w we?niane swetry, bez mocnego makija?u, przyci?ga wzrok równie mocno jak popularne modele torebek Diorever i Diorama. W reklamie pomadek Dior Addict aktorka przekonuje “B?yszcz! Nie b?d? nie?mia?a!” (ang. Shine! Don’t be shy!) i trzeba przyzna?, ?e ca?kiem dobrze jej to wychodzi.

metromodels.com

metromodels.com

Jude Law

Od 2008 roku ambasadorem marki jest równie? Jude Law, znany mi?dzy innymi z roli g?ównej w filmie Wzgórze nadziei za któr? w 2004 roku by? nominowany do Oscara. Jude Law by? twarz? perfum Dior Homme Sport oraz Dior Homme Intense. Reklamy wyre?yserowa? Guy Richie, który przyznaje ?e na planie ?wietnie dogadywa? si? z aktorem. Dlatego te?, wspomniane kampanie nale?? do jednych z bardziej udanych w historii marki.

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)
NY - http://nyphotographic.com/ Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 /

Dopiero rozpoczynasz dzia?alno??, a mo?e Twoja firma tak ju? si? rozwin??a, ?e wprowadzasz nowy produkt na rynek. Tak czy inaczej, z pewno?ci? warto rozwa?y? stworzenie nowej marki. Wynika to z tego, ?e dzisiejsi konsumenci znacznie cz??ciej wybieraj? znany im produkt, ni? ten zupe?nie obcy. Ponadto produkt bez marki kojarzy si? z bublem, wi?c decyduj?c si? na produkt generyczny jeste?my skazani na najmniej wymagaj?cych klientów, a tacy nie generuj? wysokiej mar?y. Dla samej firmy marka mo?e mie? ogromn? warto??, wielokrotnie przekraczaj?c? jej maj?tek.

Zanim marka zadebiutuje na rynku, nale?y dokona? wnikliwych analiz marketingowych, tak by zminimalizowa? koszty ewentualnej pora?ki i nie podejmowa? nadmiernego ryzyka. Powinny one zawiera? takie elementy, jak analiza popytu, klienta, konkurencji i trendów. Powinno si? rozpocz?? od analizy popytu z dwóch powodów, gdy? firmy odnosz?ce sukces to te, które nie tworz? tego co potrafi?, lecz te, które tworz? to czego oczekuj? ich klienci, oraz dlatego, ?e brak zainteresowania klienta oznacza koniec ca?ego przedsi?wzi?cia na tym etapie. Ryzykuje si? w ten sposób jedynie koszt utopiony w tej analizie. Zaleca si?, by niewielkie marki adresowa?y swój produkt do nisz rynkowych, a firmy z wi?kszym kapita?em walczy?y o g?ówn? cz??? rynku. Zak?adaj?c, ?e popyt istnieje, mo?na przej?? do kolejnych analiz.

Po okre?leniu charakterystyk naszego klienta (w formie person) i poznaniu jego opinii o aktualnej ofercie rynkowej; zbadaniu potencjalnej konkurencji, a tak?e potencja?u rynku w przysz?o?ci, mamy komplet danych.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_