Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

30 Articles

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

Jak stworzy? skuteczn? kampani? marketingow?? Podstaw? jest plan dzia?ania. Trzeba przy tym my?le? kreatywnie, nieszablonowo, ale jednocze?nie stawia? przemy?lane i ostro?ne kroki.

Zanim plan kampanii marketingowej przejdzie do fazy realizacji, warto si? nad nim pochyli? i odpowiedzie? na 4 zasadnicze pytania. Pozwol? one dzia?a? m?drzej, a przede wszystkim – skuteczniej. Dzi?ki temu praca nad wizerunkiem marki, jej pozycj? na rynku i ?wiadomo?ci? konsumentów b?dzie przebiega? sprawniej i w sposób bardziej uporz?dkowany.

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

W dobie internetu i wszechobecnej cyfryzacji, budowanie ?wiadomo?ci marki sta?o si? ?atwiejsze i wygodniejsze. Kampani? marketingow? mo?na bowiem prowadzi? na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, docieraj?c do wi?kszej grupy odbiorców ni? w przypadku klasycznych dzia?a? promocyjnych. S?u?? do tego narz?dzia reklamowe, które poza mo?liwo?ci? promowania si? na portalu, pozwalaj? na analiz? tych dzia?a?. To natomiast daje mo?liwo?? refleksji i wprowadzania ewentualnych zmian w strategii marki.

Ca?kiem niedawno Facebook stworzy? 3 nowe narz?dzia do analizy reklam na portalu. Kto jeszcze ich nie zna, niech szybko nadrabia zaleg?o?ci.

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

W ci?gu kilku ostatnich lat Internet sta? si? podstawowym narz?dziem kreowania wizerunku marki. Oferuje wiele narz?dzi do skutecznego tworzenia, a tak?e wp?ywania na jej rozpoznawalno?? w sieci i poza ni?. W?ród nich jest równie? Instagram, fotograficzny portal spo?eczno?ciowy, który sta? si? popularn? platform? do budowania ?wiadomo?ci marki i rozpoznawalno?ci marki.
Analizuj?c dzia?ania firm, stworzyli?my list? 5 wskazówek, dzi?ki którym  wirtualny marketing na Instagramie b?dzie skuteczniejszy.

10. Najdziwniejszych reklam Play Station

10. Najdziwniejszych reklam Play Station

Stabilna pozycja japo?skiego koncernu Sony na rynku sprawia, ?e marka cz?sto pozwala sobie na nietypowe, a nawet niebezpieczne formy reklamy swoich produktów. Marketingowcy tego elektronicznego giganta nierzadko zbli?aj? si? przy tym do granic dobrego smaku, proponuj?c zaskakuj?ce rozwi?zania promocyjne dla konsoli Play Station.

Zebrali?my najdziwniejsze, naszym zdaniem, reklamy Sony w historii.

Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie alkohole ciesz? si? du?? popularno?ci?. Dopracowane wizerunkowo sta?y si? ciekawym k?skiem dla inwestorów, którzy wykorzystuj?c potencja? danej marki i ?wiadomo?? jej istnienia w umys?ach klientów podj?li strategi? przej?cia, a nast?pnie rozpowszechnienia jej na ca?ym ?wiecie, z ogromnym sukcesem.

Przedstawiamy 8 alkoholi, o których prawdopodobnie nie wiedzieli?cie, ?e przesz?y w posiadanie zagranicznych spó?ek.

1. Absolwent (Rosja)                                           2. Sobieski (Francja)                                          

2. Absolwent                                                 sobieksi

3. Wyborowa (Francja)                                    4. Soplica (Rosja)

wybor                                   soplica

5. Lech (Wielka Brytania)                        6. Okocim (Dania)

LECH 22                                          beer_42885

7. Per?a (Dania/Cypr)                               8. ?ywiec (Holandia)

per?a 2                           zywec

Moda w marketingu 2016

Moda w marketingu 2016

Nowy rok w kalendarzu to doskona?y moment, by podj?? decyzje o wprowadzeniu zmian w wizerunku marki. Cz?sto jednak nie wiadomo za co i jak si? zabra?.

Pierwszy miesi?c 2016 za nami. Wiemy ju? jakie trendy marketingowe b?d? panowa? w tym roku. Jeste?cie ciekawi?

1. B?dzie dro?ej. Zarówno Facebook jak i Google ciesz? si? wystarczaj?c? popularno?ci?; rezygnuj? wi?c z promocji i zach?caj?cych cen. Maj? siln? pozycj? i to nie one musz? ju? walczy? o klienta, a klient o zaistnienie w sieci…

2. Wej?cie do domu klienta. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? us?ugi, które umo?liwiaj? natychmiastowy kontakt na stronach www i inne narz?dzia, u?atwiaj?ce obs?ug? klienta, np. LiveChat.

3. Aplikacje. Wyskakuj? praktycznie z lodówek. S? wsz?dzie i potrafi? bardzo u?atwi? ?ycie. Ich ogromna popularno?? w dobie smartfonów nie pozostawia z?udze? – profesjonalna i sprawnie dzia?aj?ca aplikacja zaczyna stanowi? podstaw? funkcjonowania marki na rynku.

4. Reklama, która reklam? nie jest. Native advertising (tworzenie tre?ci sponsorowanych, lokowanie produktu) b?dzie w tym roku bardzo mocnym narz?dziem w r?kach marketingowców.

5. „Wyj?tkowa oferta tylko dla Ciebie”. W tym roku wiele marek b?dzie k?a?? szczególny nacisk na zwracanie si? do klienta indywidualnie tak, aby czu? si? wyró?niony i jedyny w swoim rodzaju.

 

 

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_