Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

29 Articles

Marki budowane w oparciu o uczucie rywalizacji

Marki budowane w oparciu o uczucie rywalizacji

Kolejnym uczuciem rozpatrywanym na tym blogu jest potrzeba rywalizacji. Rzecz? naturaln? dla znacznej cz??ci ludzi jest porównywanie siebie z innymi – ich celem jest wypadanie atrakcyjniej na ich tle. To w?a?nie z tego powodu kupuje si? produkty ?echtaj?ce pró?no??, takie jak luksusowe ubrania, wielkie telewizory, czy drogie samochody. St?d te? nic dziwnego, ?e marketingowcy staraj? si? podsyca? to uczucie przy pomocy komunikacji marki.

Ze wzgl?du na wykorzystanie naturalnych bod?ców zbudowanie marki w oparciu o uczucie rywalizacji (de facto wy?szo?ci) nie jest trudn? strategi? marketingow?. Nie wymaga walki z ludzkim cynizmem, jak zabieganie o zaufanie, zatem jest bardzo cz?stym wyborem – dzisiaj korzystaj? z niej nawet marki spo?ywcze. Podstawowym zadaniem marketingowców jest zbudowanie opinii o marce sugeruj?cej, ?e daje ona konsumentowi co?, co pozytywnie wyró?ni go na tle rodziny, s?siadów, czy nieznajomych. Nie ma tutaj miejsca na potrzeby, buduje si? zachcianki. Wizerunek nale?y zbudowa? nie tylko w oczach klientów, ale i pozosta?ych konsumentów, nie korzystaj?cych z produktów marki – poczucie wy?szo?ci powinno wynika? nie tylko z odczu? klienta, ale i z opinii otaczaj?cych go ludzi.

Nie ma raczej potrzeby udowadnia?, ?e najbardziej nara?eni na taki przekaz s? ludzie m?odzi oraz cierpi?cy na schorzenia psychiczne, takie jak zakupoholizm, czy zaburzone poczucie w?asnej warto?ci. Nie jest to jednak jedyna grupa docelowa, gdy? potrzeba rywalizacji jest uniwersalna, nie dotyczy wy??cznie osób z problemami, tudzie? aspiruj?cych do roli liderów. Rywalizacja mo?e odnosi? si? te? do bycia pierwsz? osob? posiadaj?c? dany typ produktów, np. telewizor z zakrzywionym ekranem.

„Fajna” marka

„Fajna” marka

Dla marek wa?ne jest bycie zgodnymi z duchem czasu. ?ledzenie i dog??bne zrozumienie trendów spo?ecznych pozwala na stworzenie oferty dostosowanej do targetu ponad wszystko pragn?cego by? trendy i cool.  W dzisiejszej epoce konsumeryzmu fajno?? uto?samiana jest z posiadaniem marek powszechnie uwa?anych za fajniejsze od innych. Stworzenie takiej marki jest mo?liwe w bardzo szerokiej palecie produktów i us?ug, od modnych restauracji pocz?wszy, przez parki trampolin, a? po luksusowe produkty elektroniczne, ubrania, bi?uteri?. W osi?gni?ciu silnej marki w tej kategorii niebagatelne znaczenie maj? oczywi?cie dzia?ania brandingowe i marketingowe.

Fajno?? marek mo?e si? odznacza? w sposób bardzo wyra?ny, albo ca?kiem subtelny – przedsi?biorstwa same musz? ustali? jakie podej?cie najlepiej si? sprawdzi w komunikacji z klientami. Nie jest to proste zadanie, przekonanie klientów nie jest zale?ne od ilo?ci wydanych pieni?dzy, a od jako?ci researchu (musi on zawiera? ustalenie metod dyferencjacji marki od konkurentów) i autentyczno?ci przekazu. Niestety, moda jest rzecz? ekstremalnie nietrwa??, zatem badania rynku musz? by? wykonywane ca?y czas. W przeciwnym razie, marka bardzo szybko utraci swój trendy wizerunek.

Jak zwi?kszy? zaufanie do marki?

Jak zwi?kszy? zaufanie do marki?

Niedawno mieli?cie okazj? poczyta? o znaczeniu zaufania w kreowaniu wizerunku marki. Po przygotowaniu teoretycznym czas na wdro?enie tej wiedzy w praktyce. Dzisiaj przyjrzymy si? zagadnieniu poprawy zaufania do marki.

Wi?kszo?? marek, które z sukcesem zdoby?y zaufanie swoich klientów, osi?gn??o je dzi?ki ci?g?emu dostarczaniu dok?adnie takiej warto?ci, jakiej Ci klienci oczekiwali. Raz za razem udowadniaj?c swoj? wiarygodno??, nie dawa?y nabywcom powodów do obaw. Wskazuje to na znaczenie researchu, jako sposobu doprecyzowania rzeczywistych potrzeb klientów organizacji, nie tylko w zakresie produktów i us?ug, ale i sposobów komunikacji. Spe?nienie okre?lonych w ten sposób potrzeb jest warunkiem koniecznym do zdobycia zaufania klientów.

Kolejnym krokiem jest wypytanie klientów o ich do?wiadczenia z firmami konkurencyjnymi – zarówno te pozytywne, jak i te wyró?niaj?ce si? na minus. Dzi?ki temu mo?liwe jest skopiowanie zachowa? przynosz?cych natychmiastowy wzrost zaufania, jak i wyczulenie personelu na najgorzej odbierane praktyki.

Wszystkie dzia?ania promocyjne powinny by? konsultowane z klientami. By? mo?e dana kampania promocyjna (Wargorr Wedla), czy rozszerzenie marki rozczarowuje klientów i podkopuje ich zaufanie do brandu. Tradycyjne metody researchu marketingowego oraz analiza mediów spo?eczno?ciowych powinny wystarczy? do tych celów.

A co zdoby?o lub zniszczy?o Wasze zaufanie do marek? Piszcie w komentarzach.

Marki wykorzystuj?ce uczucie zaufania

Marki wykorzystuj?ce uczucie zaufania

Zaufanie nale?y do najcz??ciej wykorzystywanych emocji w komunikacji marki. Robi? to banki i inne instytucje finansowe, którym ludzie powierzaj? swoje pieni?dze w zaufaniu, ?e nie tylko one nie znikn?, ale i dzi?ki umiej?tno?ciom bankierów pomno??; tak?e dzia?alno?ci e-commerce musz? wzbudza? zaufanie, ze wzgl?du na bezpiecze?stwo transakcji oraz konieczno?? dostarczenia nieuszkodzonego towaru na czas. Powszechno?? nie wyklucza jednak trudno?ci – zaufanie jak ?adne inne uczucie wymaga ci?g?ej zdolno?ci do spe?niania nawet wygórowanych oczekiwa?, firma nie mo?e mie? gorszych dni.

Niestety cz?ste wykorzystywanie zaufania w komunikacji marek oznacza, ?e trudno jest przy pomocy tego uczucia wyró?nia? przedsi?biorstwo oraz rzeczywi?cie je wzbudza?. Tym bardziej istotna jest umiej?tno?? dostarczania dowodów o takim stanie rzeczy. Przyj??o si? uwa?a?, ?e zaufanie ma szczególne znaczenie przy drogich transakcjach. Jednak nie jest to do ko?ca prawda – nawet przy zakupie relatywnie tanich produktów, takich jak np. buty wi?kszo?? klientów kieruje si? dotychczasowymi, pozytywnymi do?wiadczeniami zwi?zanymi z dan? mark?(„moje obecne buty marki X trzymaj? ju? 3 lata, kupi? kolejn? par?”).

W kolejnym tek?cie zostanie poruszony temat zwi?kszania zaufania do marki. Tymczasem jestem ciekaw waszych historii zwi?zanych z markami, które wzbudzi?y lub – wr?cz przeciwnie – straci?y wasze zaufanie. Podzielcie si? nimi w komentarzach.

Polskie jachty symbolem luksusu

Polskie jachty symbolem luksusu

Jacht postrzegany jest jako symbol maj?tno?ci, wysokiego statusu spo?ecznego i czego? na co mog? sobie pozwoli? tylko nieliczni. Polska mo?e bez zb?dnej skromno?ci pochwali? si? jednymi z najlepszych marek jachtów luksusowych. Oto one:

Sunreef Yachts

sunreeflogo

Wszystko zacz??o si? na pocz?tku lat 90., kiedy to do Polski przyjecha? francuski biznesman Francis Lapp. Widz?c w naszym kraju niezwyk?y potencja? rozwojowy, postanowi? za?o?y? tu w?asn? firm?. Po godzinach, rozwija? tak?e pasj? ?eglarsk?. Jak si? potem okaza?o, w?a?nie to hobby doprowadzi?o do powstania przedsi?biorstwa Sunreef Yachts.

Siedzib? zak?adu produkcyjnego Sunreef Yachts jest Gda?sk – miasto z doskona?ym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowan? kadr?. Sunreef Yachts jest ?wiatowym liderem w projektowaniu i konstrukcji katamaranów ?aglowych, motorowych oraz jachtów typu “custom made” o d?ugo?ci od 60 do ponad 200 stóp.

jacht-sunreef

Galeon

galeon-logo

Firma Galeon dzia?a na rynku ju? prawie 35 lat i jest prywatnym przedsi?biorstwem rodzinnym, specjalizuj?cym si? w produkcji ?odzi motorowych oraz luksusowych jachtów.. Zatrudnia ponad 800 wykwalifikowanych pracowników. Siedziba firmy znajduje si? w miejscowo?ci Straszyn w powiecie gda?skim. W proces projektowania najnowszych jachtów Galeon, zaanga?owani s? najlepsi projektanci, w tym ceniony w bran?y Tony Castro z Wielkiej Brytanii.

galeon

Co ustali? zanim rozpocznie si? wspó?prac? z influencerem?

Co ustali? zanim rozpocznie si? wspó?prac? z influencerem?

Badania z 2015 roku wykaza?y, ?e ka?dy dolar wydany na wspó?prac? z influencerem zwraca si? w kwocie 6,85 dolarów, co jest doskona?ym zwrotem z inwestycji. Warto zatem dowiedzie? si? jak rozpocz?? wspólne dzia?ania marketingowe z w?a?ciw? osob?, bior?c pod uwag? komplet istotnych czynników. Dzi?ki temu ka?da wydana na ten element strategii marki z?otówka zostanie wykorzystana maksymalnie efektywnie.

Ustal cel. Co chcesz osi?gn??? Wy?sz? sprzeda? nowego produktu? Wzrost ?wiadomo?ci marki? Nie zapomnij o okre?leniu wska?ników sukcesu, ka?dy cel powinien by? mierzalny.

Zastanów si? w jaki sposób osi?gniesz ten cel. Je?li chcesz zwi?kszy? ?wiadomo?? marki, zastanów si? nad rozdaniem prezentów lub nagród za po?rednictwem influencera. Do wzrostu sprzeda?y przyczyni si? program afiliacyjny i recenzje.

Stwórz zapytanie. E-mail do influencera powinien okre?la? powody wspó?pracy, zasady wed?ug których mia?aby ona si? odbywa? i dzia?ania podejmowane przez obie strony przy zako?czeniu wspó?pracy. Powinien by? zwi?z?y, konkretny, ale te? zwykle do?? osobisty, chyba ?e mamy do czynienia z lud?mi ze ?wiata biznesu.

Jakie jest Wasze zdanie o tego typu inicjatywach marketingowych? Spotkali?cie si? z nimi, podoba?y Wam si??

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere Vodka to polski towar, który mo?e pochwali? si? ?wiatow? s?aw? w kategorii luksusowych produktów alkoholowych.

Produkowana przez Polmos ?yrardów Sp. z o.o. wódka Belvedere, zosta?a wprowadzona na rynek ameryka?ski w 1996 roku i tym samym zapocz?tkowa?a kategori? wódek luksusowych na ?wiecie. Na butelce widnieje zarys pa?acu Belweder – siedziby g?owy pa?stwa polskiego na przestrzeni lat. Niezmienna od lat szata graficzna opakowania ?wiadczy o przywi?zaniu marki do polskich korzeni.

Na wyj?tkowo?? marki Belvedere sk?ada si? umiej?tnie dobrany surowiec, czyli starannie wyselekcjowane ?yto z mazowieckich upraw, a tak?e unikalny proces produkcyjny oparty na czterokrotnej destylacji.

Wódka Belvedere jest lokowana w 24. cz??ci serii filmów o Jamesie Bondzie – Spectre. Na t? okazj? przygotowano spot, w którym g?ówn? rol? gra aktorka Stephanie Sigman wcielaj?ca si? w filmie w jedn? z kobiet Bonda.

Wed?ug firmy konsultingowej American Brandstand zajmuj?cej si? badaniem pozycjonowania marek, Belvedere zajmuje 24 miejsce na li?cie najcz??ciej pojawiaj?cych si? brandów w utworach muzycznych. W swoich piosenkach wspomina o nim s?ynny raper Jay-Z czy raperka Missy Elliot. Zami?owania do drinków z wódk? Belvedere nie kryj? równie? znani aktorzy w tym George Clooney i Jude Law. Marka Belvedere nale?y do koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy, najwi?kszego na ?wiecie producenta dóbr luksusowych.

Znani aktorzy w reklamach Dior

Znani aktorzy w reklamach Dior

Dior anga?uje do swoich kampanii najwi?ksze gwiazdy show biznesu. Cz?sto s? to znani i cenieni aktorzy. Zobaczmy najg?o?niejsze kampanie reklamowe Diora z ich udzia?em.

party.pl

party.pl

Charlize Theron

Aktorka pochodz?ca z RPA wyst?puje w reklamach perfum Dior J’adore ju? od 12 lat, zatem mo?na ?mia?o powiedzie? ?e jest twarz? tego kultowego zapachu. W ostatniej kampanii aktorka wciela si? w posta? z?ocistej królowej, która o zachodzie s?o?ca spaceruje po wodzie na brzegu pla?y.

fashiongonerogue.com

fashiongonerogue.com

makeup.org.pl

makeup.org.pl

Natalie Portman

Znana przede wszystkim z reklam zapachu Miss Dior, ostatnio pojawi?a si? tak?e w kampanii pomadek do ust linii Rouge Dior. Natalie jest kusicielska jak czerwie?, która dominuje w jej stroju oraz na ustach. Reklama doskonale pokazuje, ?e aktorka potrafi doskonale odnale?? si? w roli zarówno zmys?owej i pewnej siebie Pary?anki, jak i dziewcz?cej i subtelnej Miss Dior.

thefashionspot.com

thefashionspot.com

cdn2.thr.com

cdn2.thr.com

Jennifer Lawrence

Laureatka Oscara z 2012 roku ma za sob? kampanie reklamowe torebek oraz szminek marki Dior. W tej pierwszej, ubrana w we?niane swetry, bez mocnego makija?u, przyci?ga wzrok równie mocno jak popularne modele torebek Diorever i Diorama. W reklamie pomadek Dior Addict aktorka przekonuje “B?yszcz! Nie b?d? nie?mia?a!” (ang. Shine! Don’t be shy!) i trzeba przyzna?, ?e ca?kiem dobrze jej to wychodzi.

metromodels.com

metromodels.com

Jude Law

Od 2008 roku ambasadorem marki jest równie? Jude Law, znany mi?dzy innymi z roli g?ównej w filmie Wzgórze nadziei za któr? w 2004 roku by? nominowany do Oscara. Jude Law by? twarz? perfum Dior Homme Sport oraz Dior Homme Intense. Reklamy wyre?yserowa? Guy Richie, który przyznaje ?e na planie ?wietnie dogadywa? si? z aktorem. Dlatego te?, wspomniane kampanie nale?? do jednych z bardziej udanych w historii marki.

Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Dnia 16 pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem. Ju? po raz czwarty marka Michael Kors anga?uje si? w dyskusje na temat globalnego problemu jakim jest niedo?ywienie i ubóstwo. W tym celu podj??a wspó?prac? z agencj? Organizacji Narodów Zjednoczonych – ?wiatowym Programem ?ywno?ciowym – b?d?c? najwi?ksz? organizacj? humanitarn? powo?an? do zwalczania g?odu na ca?ym ?wiecie.

Cz??? dochodu ze sprzeda?y zegarków ze specjalnej serii Watch Hunger Stop zostaje przeznaczona na posi?ki dla dzieci cierpi?cych z powodu g?odu. Ponadto, Michael Kors prowadzi szereg dzia?a? zwi?zanych z t? akcj? w mediach spo?eczno?ciowych. Jednym z nich jest umieszczanie hasztagu #WatchHungerStop pod zdj?ciem w T-shircie zaprojektowanym specjalnie na t? okazj?, co ma pomóc w ufundowaniu kolejnych posi?ków dla potrzebuj?cych. Jak na luksusow? mark? przysta?o, w kampanii bior? udzia? najwi?ksze gwiazdy, w tym m.in. znana aktorka Kate Hudson oraz top modelka Candice Swanepoel.

Kampania Watch Hunger Stop jest przyk?adem tego, jak istotne dla marki s? dzia?ania z zakresu spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Jednorazowe akcje nie s? tak skuteczne jak d?ugoterminowa wspó?praca z organizacj?, która ma realny wp?yw na popraw? sytuacji  spo?ecznej, dlatego marka Michael Kors, zdecydowa?a si? w?a?nie na tego rodzaju cykliczn? kampani? spo?eczn?.

whs_landing_page_update_desktop

destinationkors.michaelkors.com

Luksus wed?ug dr Ireny Eris

Wszystko zacz??o si? od ma?ego zak?adu zatrudniaj?cego jednego pracownika i produkuj?cego tylko jeden krem. Dzi?, po ponad 30 latach Dr Irena Szo?omicka-Orfinger (Irena Eris) jest w?a?cicielk? dobrze wszystkim znanego koncernu kosmetycznego, którego wysokiej jako?ci produkty sprzedawane s? zarówno w Polsce jak i za granic?.

weekend.gazeta.pl

weekend.gazeta.pl

W wywiadach dla prasy jedna z dwudziestu najbardziej wp?ywowych kobiet w dziejach Polski podkre?la, ?e pocz?tek przygody z biznesem wcale nie by? ?atwy. Wszystko za spraw? ówczesnego ustroju gospodarczego, który nie sprzyja? prywatnym przedsi?biorstwom. B?d?c jednak wysoce zmotywowan? i pewn? swojego powo?ania kobiet?, Irena Eris nie podda?a si? i z pomoc? m??a przekona?a do siebie urz?dników, znalaz?a odpowiednich dostawców opakowa?, a tak?e wzbudzi?a u potencjalnych klientów zainteresowanie swoim produktem. Pocz?tkowo, nie mia?a w planach stworzenia wielkiego koncernu, który by?by obecny na 40 rynkach na ca?ym ?wiecie. Jej pragnieniem by?o tworzenie innowacyjnych kosmetyków dla kobiet w swoim ma?ym laboratorium kosmetycznym. Okaza?o si?, ?e popyt znacznie przewy?szy? poda? i wtedy to zapad?a decyzja o budowie fabryki.

instytuty.drirenaeris.com

instytuty.drirenaeris.com

Po latach pracy nad kreowaniem marki, dzi? mówi si? o niej przy okazji takich marek luksusowych jak Dior czy Chanel. Kosmetyki Dr Ireny Eris wyró?nia to, ?e s? one oparte na autorskich odkryciach naukowych a sam proces ich powstawania odbywa si? w Centrum Naukowo-Badawczym. To sprawia, ?e konsumenci maj? wi?ksze zaufanie do danego kosmetyku i s? pewni, ?e jego receptura zosta?a opracowana przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. O profesjonalizme osób stoj?cych za mark? mo?na si? przekona? w luksusowych Hotelach SPA Dr Irena Eris, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

hotele-dr-irena-eris

hoteleluksusowe.pl

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_