Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

29 Articles

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

W tym miejscu nale?y pomy?le? nad pomys?em na mark? – jaki jest jej sens istnienia, misja, któr? ma spe?ni? – w kontek?cie kulturowym. Inne warto?ci s? oczekiwane od marki globalnej, a inne od skierowanej do spo?ecze?stw konserwatywnych. To niezwykle istotne by przekaz marki by? dopasowany do klienta potencjalnego w sytuacji, kiedy planujemy agresywn? ekspansj? na zagraniczne rynki, unika si? w tej sytuacji kosztownego i ryzykownego rebrandingu.

 

Je?li nie czyta?e? pierwszej cz??ci artyku?u, powiniene? szybko to nadrobi?.

 

W którym momencie najlepiej rozpocz?? tworzenie szumu wokó? marki? Jak najszybciej! Je?eli masz co? warto?ciowego do przekazania ludziom, masz szans? stworzy? wiarygodno?? marki i pierwszych ewangelistów zanim jeszcze Twój produkt zago?ci na pó?kach sklepowych. Idealny przekaz w epoce krótkiego czasu koncentracji uwagi jest mo?liwie krótki, ale silny i zrozumia?y. Mo?na zwi?kszy? jego atrakcyjno?? prezentuj?c go w towarzystwie zdj?? lub w formie video lub animacji.

 
Niemal truizmem jest przypomnienie o pot?dze Internetu – marka, która nie prowadzi w nim komunikacji z klientem i sprzeda?y, traci cz??? swojego potencja?u. Dzisiaj ju? nawet antykwariaty i lombardy prowadz? dzia?alno?? e-commerce. Nale?y te? pami?ta?, ?e przekaz w Internecie b?dzie ró?ni? si? od tego w mediach tradycyjnych – inny klient czyta gazet?, inny ogl?da telewizj?, a jeszcze inny typ klienta sprawdza Twittera. Dopasowuj?c go pod odpowiednie medium, zyskujesz pewno??, ?e przekaz marki dotrze do klienta niezniekszta?cony, dok?adnie taki jaki chcesz ?eby by?.

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

Jak stworzy? skuteczn? kampani? marketingow?? Podstaw? jest plan dzia?ania. Trzeba przy tym my?le? kreatywnie, nieszablonowo, ale jednocze?nie stawia? przemy?lane i ostro?ne kroki.

Zanim plan kampanii marketingowej przejdzie do fazy realizacji, warto si? nad nim pochyli? i odpowiedzie? na 4 zasadnicze pytania. Pozwol? one dzia?a? m?drzej, a przede wszystkim – skuteczniej. Dzi?ki temu praca nad wizerunkiem marki, jej pozycj? na rynku i ?wiadomo?ci? konsumentów b?dzie przebiega? sprawniej i w sposób bardziej uporz?dkowany.

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

W dobie internetu i wszechobecnej cyfryzacji, budowanie ?wiadomo?ci marki sta?o si? ?atwiejsze i wygodniejsze. Kampani? marketingow? mo?na bowiem prowadzi? na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, docieraj?c do wi?kszej grupy odbiorców ni? w przypadku klasycznych dzia?a? promocyjnych. S?u?? do tego narz?dzia reklamowe, które poza mo?liwo?ci? promowania si? na portalu, pozwalaj? na analiz? tych dzia?a?. To natomiast daje mo?liwo?? refleksji i wprowadzania ewentualnych zmian w strategii marki.

Ca?kiem niedawno Facebook stworzy? 3 nowe narz?dzia do analizy reklam na portalu. Kto jeszcze ich nie zna, niech szybko nadrabia zaleg?o?ci.

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

W ci?gu kilku ostatnich lat Internet sta? si? podstawowym narz?dziem kreowania wizerunku marki. Oferuje wiele narz?dzi do skutecznego tworzenia, a tak?e wp?ywania na jej rozpoznawalno?? w sieci i poza ni?. W?ród nich jest równie? Instagram, fotograficzny portal spo?eczno?ciowy, który sta? si? popularn? platform? do budowania ?wiadomo?ci marki i rozpoznawalno?ci marki.
Analizuj?c dzia?ania firm, stworzyli?my list? 5 wskazówek, dzi?ki którym  wirtualny marketing na Instagramie b?dzie skuteczniejszy.

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Zbyt wyretuszowana i odm?odzona modelka, przedstawiaj?ca nieistniej?cy idea? to jeden z powodów, dla których wiele reklam zostaje zakazanych i znika z billboardów czy szklanych ekranów. Mimo, ?e zbyt niewiarygodna reklama wp?ywa niekorzystnie na wizerunek marki, cz?sto determinuje jej rozpoznawalno?? i zainteresowanie produktem lub us?ug?.
Zebrali?my reklamy, które przez swój nadmierny retusz spotka?y si? z ogromn? krytyk?, a wiele z nich na zawsze znikn??o z rynku.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_