Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Category Archives

12 Articles

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak to mo?liwe, ?e niektóre przedsi?biorstwa s? w posiadaniu marek wartych wi?cej, ni? materialna cz??? ich maj?tku? To efekt dog??bnego zrozumienia zasad tworzenia warto?ci brandu i konsekwentnych dzia?a? w tym kierunku przez lata. Umiej?tno?? ta jest niezwykle cenna i z pewno?ci? warto j? posi???. W nowej serii tekstów przeczytasz o podstawach zwi?kszania warto?ci marki, dzi?ki czemu b?dziesz w stanie rozpocz?? swoj? drog? ku w?asnemu pot??nemu brandowi.

Konsekwencja. Wspomniana ju? wcze?niej konsekwencja dzia?a? jest najistotniejsza, dlatego nale?y podkre?li? jej znaczenie. Podobnie jak w relacjach osobistych, firma daj?ca sprzeczne sygna?y staje si? niewiarygodna, a zatem jej marka nie ma najmniejszych szans wznie?? si? na wy?yny.

Drobiazgowo??. Ci?g?e zwracanie uwagi na szczegó?y wysy?a pozytywne sygna?y do klienta i pozwala wyró?ni? si? na tle konkurencji. Bardzo dobrze oddaje to przyk?ad restauracji – Elegancki wygl?d go?cia sugeruje spotkanie biznesowe, warto wskaza? stolik z dost?pem do gniazdka elektrycznego; Para wygl?daj?ca, jakby ?wi?towa?a wyj?tkow? okazj? z pewno?ci? doceni darmow? lampk? wina, albo wazon z kwiatami.

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

W tym miejscu nale?y pomy?le? nad pomys?em na mark? – jaki jest jej sens istnienia, misja, któr? ma spe?ni? – w kontek?cie kulturowym. Inne warto?ci s? oczekiwane od marki globalnej, a inne od skierowanej do spo?ecze?stw konserwatywnych. To niezwykle istotne by przekaz marki by? dopasowany do klienta potencjalnego w sytuacji, kiedy planujemy agresywn? ekspansj? na zagraniczne rynki, unika si? w tej sytuacji kosztownego i ryzykownego rebrandingu.

 

Je?li nie czyta?e? pierwszej cz??ci artyku?u, powiniene? szybko to nadrobi?.

 

W którym momencie najlepiej rozpocz?? tworzenie szumu wokó? marki? Jak najszybciej! Je?eli masz co? warto?ciowego do przekazania ludziom, masz szans? stworzy? wiarygodno?? marki i pierwszych ewangelistów zanim jeszcze Twój produkt zago?ci na pó?kach sklepowych. Idealny przekaz w epoce krótkiego czasu koncentracji uwagi jest mo?liwie krótki, ale silny i zrozumia?y. Mo?na zwi?kszy? jego atrakcyjno?? prezentuj?c go w towarzystwie zdj?? lub w formie video lub animacji.

 
Niemal truizmem jest przypomnienie o pot?dze Internetu – marka, która nie prowadzi w nim komunikacji z klientem i sprzeda?y, traci cz??? swojego potencja?u. Dzisiaj ju? nawet antykwariaty i lombardy prowadz? dzia?alno?? e-commerce. Nale?y te? pami?ta?, ?e przekaz w Internecie b?dzie ró?ni? si? od tego w mediach tradycyjnych – inny klient czyta gazet?, inny ogl?da telewizj?, a jeszcze inny typ klienta sprawdza Twittera. Dopasowuj?c go pod odpowiednie medium, zyskujesz pewno??, ?e przekaz marki dotrze do klienta niezniekszta?cony, dok?adnie taki jaki chcesz ?eby by?.

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

Jak stworzy? skuteczn? kampani? marketingow?? Podstaw? jest plan dzia?ania. Trzeba przy tym my?le? kreatywnie, nieszablonowo, ale jednocze?nie stawia? przemy?lane i ostro?ne kroki.

Zanim plan kampanii marketingowej przejdzie do fazy realizacji, warto si? nad nim pochyli? i odpowiedzie? na 4 zasadnicze pytania. Pozwol? one dzia?a? m?drzej, a przede wszystkim – skuteczniej. Dzi?ki temu praca nad wizerunkiem marki, jej pozycj? na rynku i ?wiadomo?ci? konsumentów b?dzie przebiega? sprawniej i w sposób bardziej uporz?dkowany.

Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie marki alkoholi w obcych r?kach

Polskie alkohole ciesz? si? du?? popularno?ci?. Dopracowane wizerunkowo sta?y si? ciekawym k?skiem dla inwestorów, którzy wykorzystuj?c potencja? danej marki i ?wiadomo?? jej istnienia w umys?ach klientów podj?li strategi? przej?cia, a nast?pnie rozpowszechnienia jej na ca?ym ?wiecie, z ogromnym sukcesem.

Przedstawiamy 8 alkoholi, o których prawdopodobnie nie wiedzieli?cie, ?e przesz?y w posiadanie zagranicznych spó?ek.

1. Absolwent (Rosja)                                           2. Sobieski (Francja)                                          

2. Absolwent                                                 sobieksi

3. Wyborowa (Francja)                                    4. Soplica (Rosja)

wybor                                   soplica

5. Lech (Wielka Brytania)                        6. Okocim (Dania)

LECH 22                                          beer_42885

7. Per?a (Dania/Cypr)                               8. ?ywiec (Holandia)

per?a 2                           zywec

Moda w marketingu 2016

Moda w marketingu 2016

Nowy rok w kalendarzu to doskona?y moment, by podj?? decyzje o wprowadzeniu zmian w wizerunku marki. Cz?sto jednak nie wiadomo za co i jak si? zabra?.

Pierwszy miesi?c 2016 za nami. Wiemy ju? jakie trendy marketingowe b?d? panowa? w tym roku. Jeste?cie ciekawi?

1. B?dzie dro?ej. Zarówno Facebook jak i Google ciesz? si? wystarczaj?c? popularno?ci?; rezygnuj? wi?c z promocji i zach?caj?cych cen. Maj? siln? pozycj? i to nie one musz? ju? walczy? o klienta, a klient o zaistnienie w sieci…

2. Wej?cie do domu klienta. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? us?ugi, które umo?liwiaj? natychmiastowy kontakt na stronach www i inne narz?dzia, u?atwiaj?ce obs?ug? klienta, np. LiveChat.

3. Aplikacje. Wyskakuj? praktycznie z lodówek. S? wsz?dzie i potrafi? bardzo u?atwi? ?ycie. Ich ogromna popularno?? w dobie smartfonów nie pozostawia z?udze? – profesjonalna i sprawnie dzia?aj?ca aplikacja zaczyna stanowi? podstaw? funkcjonowania marki na rynku.

4. Reklama, która reklam? nie jest. Native advertising (tworzenie tre?ci sponsorowanych, lokowanie produktu) b?dzie w tym roku bardzo mocnym narz?dziem w r?kach marketingowców.

5. „Wyj?tkowa oferta tylko dla Ciebie”. W tym roku wiele marek b?dzie k?a?? szczególny nacisk na zwracanie si? do klienta indywidualnie tak, aby czu? si? wyró?niony i jedyny w swoim rodzaju.

 

 

8 wielkich marek rodzinnych

8 wielkich marek rodzinnych

Spotykane codziennie, z rozpoznawalnymi sloganami i logo – marki, które zaw?adn??y ?yciem milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ?e szczyc? si? one d?ugoletni? tradycj? i s? dzie?em wielopokoleniowych rodzin.
Przedstawiamy 8 europejskich marek z rodzinn? tradycj?. 

                                                               

vw                                        2. bmw

ecco                    lv

 

5. lidl                                     roche

4. auchan                            3. aldi

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

Facebook sta? si? prostym i wygodnym narz?dziem do kreowania wizerunku marki w ?wiadomo?ciach odbiorców. W ?atwy sposób mo?na dotrze? do szerokiego grona internatów, stosuj?c wiele marketingowych zabiegów, by zach?ci? do skorzystania z us?ugi lub zakupienia produktów. Aby jednak strategia marki mia?a sens, warto pozna? 5 zasad, dzi?ki którym sukces w sieci b?dzie na wyci?gni?cie r?ki.

 

1. Definicja marki – trzeba odpowiedzie? sobie na pytanie o to?samo?? marki, jej filozofi? i warto?ci, które chce reprezentowa?. Warto te? pami?ta? o okre?leniu charakteru us?ug lub produktu oraz potencjaln? grup? odbiorców.

6856181503_8d8e73208b_z

 

2. Idea – maj?c pod?o?e w postaci definicji marki, nale?y stworzy? plan zaistnienia na Facebooku, a w nim zawrze? sposób, w jaki chce si? zaistnie? w sieci i jak podbi? serca odbiorców.

idea

 

3. Cel – warto go okre?li?, aby móc kreowa? swój wizerunek w sieci w ogóle. Chodzi o to, aby u?wiadomi? sobie po co tworzymy profil. Czy jest to narz?dzie do poprawienia wizerunku marki? A mo?e nowa us?uga lub produkt potrzebuj? promocji?

5886232170_6a49a61989_b

 

4. Content – czyli oprawa graficzna, nazwa profilu, my?l przewodnia i szkielet komunikacji. To bardzo wa?ny moment, poniewa? pierwsze zetkni?cie si? z profilem na Facebooku decyduje o tym, czy odbiorca zdecyduje si? na niego wróci? i by? mo?e zapozna? si? z ofert?, czy te? nie.

7946373582_cd2e130566_c

5. Organizacja – chodzi o okre?lenie bud?etu i harmonogramu wpisów. Na pocz?tku istnienia na Facebooku warto zdecydowa? si? na p?atne reklamy, które u?atwi? dost?p do grupy docelowej i zwi?ksz? zasi?g postów w ogóle. Harmonogram lepiej zorganizuje prac? i dzia?anie profilu w oczach internautów.

harmonogram

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

10 polskich marek, które podbi?y ?wiat

Obcoj?zyczne nazwy, przemy?lany marketing czy jako?? – to elementy, które sk?adaj? si? na sukces polskich marek za granic?. Cz?sto dochodzi do tego odrobina szcz??cia, która pozwoli?a rodzimym produktom podbi? obce rynki.
Poznajcie 10 polskich marek, które zdoby?y serca konsumentów na ca?ym ?wiecie.

1. INGLOT

polskiemarki

2. Gino Rossi

polskiemarki

3. Kross

polskiemarki

4. CCC

polskiemarki

5. LPP (firma odzie?owa, któr? tworzy pi?? marek: Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay).

polskiemarki

6. Mokate

polskiemarki

7. Oknoplast

polskiemarki

8. Solaris

polskiemarki

9. 4f

polskiemarki

10. Drutex

polskiemarki

 

 

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_