Koncepcja struktury produktu

Koncepcja struktury produktu

Mianem produktu okre?la si? wszystko to, co mo?na zaoferowa? na rynku i stanowi obiekt wymiany rynkowej. Produktem mo?e by? nie tylko dobro materialne, ale równie? us?uga, miejsce czy idea. Sk?ada si? on z wielu p?aszczyzn, które zosta?y zawarte w tzw. koncepcji Kotlera.

Philip Kotler to ameryka?ski ekonomista i specjalista ds. marketingu. Wypracowa? on koncepcj?, w której zawar? podstawowe i jednocze?nie niezb?dne elementy produktu, co jest istotne gdy czeka nas zarz?dzanie mark?.

  1. Podstawowy po?ytek – czyli to, czego klient rzeczywi?cie potrzebuje (np. nowy telefon komórkowy).
  2. Produkt podstawowy – elementy, które s? niezb?dne do prawid?owego dzia?ania produktu (np. ?adowarka)
  3. Produkt oczekiwany – oczekiwania nabywcy w stosunku do zakupionego dobra (np. wydajna bateria)
  4. Produkt rozszerzony – dodatkowe funkcje produktu (np. mo?liwo?? nagrywania filmów w jako?ci 4K)
  5. Produkt potencjalny – wszelkie aktualizacje lub modernizacje produktu, które mo?liwe b?d? w przysz?o?ci przy niewielkim albo zerowym nak?adzie finansowym (np. aktualizacje system iOS w telefonach Apple).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.