Luksus wed?ug dr Ireny Eris

Wszystko zacz??o si? od ma?ego zak?adu zatrudniaj?cego jednego pracownika i produkuj?cego tylko jeden krem. Dzi?, po ponad 30 latach Dr Irena Szo?omicka-Orfinger (Irena Eris) jest w?a?cicielk? dobrze wszystkim znanego koncernu kosmetycznego, którego wysokiej jako?ci produkty sprzedawane s? zarówno w Polsce jak i za granic?.

weekend.gazeta.pl

weekend.gazeta.pl

W wywiadach dla prasy jedna z dwudziestu najbardziej wp?ywowych kobiet w dziejach Polski podkre?la, ?e pocz?tek przygody z biznesem wcale nie by? ?atwy. Wszystko za spraw? ówczesnego ustroju gospodarczego, który nie sprzyja? prywatnym przedsi?biorstwom. B?d?c jednak wysoce zmotywowan? i pewn? swojego powo?ania kobiet?, Irena Eris nie podda?a si? i z pomoc? m??a przekona?a do siebie urz?dników, znalaz?a odpowiednich dostawców opakowa?, a tak?e wzbudzi?a u potencjalnych klientów zainteresowanie swoim produktem. Pocz?tkowo, nie mia?a w planach stworzenia wielkiego koncernu, który by?by obecny na 40 rynkach na ca?ym ?wiecie. Jej pragnieniem by?o tworzenie innowacyjnych kosmetyków dla kobiet w swoim ma?ym laboratorium kosmetycznym. Okaza?o si?, ?e popyt znacznie przewy?szy? poda? i wtedy to zapad?a decyzja o budowie fabryki.

instytuty.drirenaeris.com

instytuty.drirenaeris.com

Po latach pracy nad kreowaniem marki, dzi? mówi si? o niej przy okazji takich marek luksusowych jak Dior czy Chanel. Kosmetyki Dr Ireny Eris wyró?nia to, ?e s? one oparte na autorskich odkryciach naukowych a sam proces ich powstawania odbywa si? w Centrum Naukowo-Badawczym. To sprawia, ?e konsumenci maj? wi?ksze zaufanie do danego kosmetyku i s? pewni, ?e jego receptura zosta?a opracowana przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. O profesjonalizme osób stoj?cych za mark? mo?na si? przekona? w luksusowych Hotelach SPA Dr Irena Eris, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

hotele-dr-irena-eris

hoteleluksusowe.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.