Moda w marketingu 2016

Moda w marketingu 2016

Nowy rok w kalendarzu to doskona?y moment, by podj?? decyzje o wprowadzeniu zmian w wizerunku marki. Cz?sto jednak nie wiadomo za co i jak si? zabra?.

Pierwszy miesi?c 2016 za nami. Wiemy ju? jakie trendy marketingowe b?d? panowa? w tym roku. Jeste?cie ciekawi?

1. B?dzie dro?ej. Zarówno Facebook jak i Google ciesz? si? wystarczaj?c? popularno?ci?; rezygnuj? wi?c z promocji i zach?caj?cych cen. Maj? siln? pozycj? i to nie one musz? ju? walczy? o klienta, a klient o zaistnienie w sieci…

2. Wej?cie do domu klienta. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? us?ugi, które umo?liwiaj? natychmiastowy kontakt na stronach www i inne narz?dzia, u?atwiaj?ce obs?ug? klienta, np. LiveChat.

3. Aplikacje. Wyskakuj? praktycznie z lodówek. S? wsz?dzie i potrafi? bardzo u?atwi? ?ycie. Ich ogromna popularno?? w dobie smartfonów nie pozostawia z?udze? – profesjonalna i sprawnie dzia?aj?ca aplikacja zaczyna stanowi? podstaw? funkcjonowania marki na rynku.

4. Reklama, która reklam? nie jest. Native advertising (tworzenie tre?ci sponsorowanych, lokowanie produktu) b?dzie w tym roku bardzo mocnym narz?dziem w r?kach marketingowców.

5. „Wyj?tkowa oferta tylko dla Ciebie”. W tym roku wiele marek b?dzie k?a?? szczególny nacisk na zwracanie si? do klienta indywidualnie tak, aby czu? si? wyró?niony i jedyny w swoim rodzaju.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.