Najwi?ksze wpadki strategiczne w sieci

Najwi?ksze wpadki strategiczne w sieci

Niefortunnie sformu?owane has?a czy slogany, z?y dobór s?ów we wpisach na portalach spo?eczno?ciowych czy grafiki budz?ca niepo??dane skojarzenia mog? wró?y? jedynie katastrof? w wirtualnym ?wiecie. Bezlito?ni fani nie przejd? oboj?tnie obok internetowych wpadek, a do tego nie pozwol?, by szybko odesz?y one w niepami??.

1. S?onie w burzy i… ketchup Heinz

Grafika reklamuj?ca produkt Heinz do dzi? cieszy si? popularno?ci? w?ród internetowych z?o?liwców. Przedstawiaj?ce s?onie maszeruj?ce po sawannie w trakcie burzy i ogromn? butelk? zdj?cie jest idealn? po?ywk? dla internetowych hejterów. Nie sposób przygl?da? si? temu zdj?ciu bez zastanowienia si?, o co w tym tak naprawd? chodzi?
1. Heinz (s?onie, burza) (1)Niepochlebne komentarze nie pozostawiaj? z?udze?.

1.1 Heinz (komentarze)

Do dzi? nie wiadomo, kto dokona? tej zbrodni. Pod wp?ywem fali krytyki administratorzy postanowili niezw?ocznie pozby? si? pola do manewru dla rozbawionych internatów, wi?c znalezienie go w sieci jest nie lada wyzwaniem.

Wydaje si? jednak, ?e administrator szybko zapomnia? o swojej wpadce i na polski profilu Heinz ponownie pojawi?a si? grafika z niesfornymi s?oniami, tym razem w innej wersji.
1.3. Heinz

2. Bieluch pyta o apetyty przed ?mierci?

Jak wida?, producentowi wyrobów mleczarskich Bieluch z bia?ym duszkiem na etykiecie temat ?mierci jest wyj?tkowo bliski. Na profilu firmy na portalu Facebook pojawi? si? wpis, który jak si? pó?niej okaza?o, zamiast zach?ci? internatów do wspólnej wymiany apetytów, obudzi? u?pionych hejterów.

3. Bieluch (kara ?mierci) (1)Administrator strony opublikowa? ryzykowny post: Przypu??my, ?e czekanie w?a?nie na wykonanie kary ?mierci 😉 jakie by?oby Wasze ostatnie danie? Zamiast oczekiwanych komentarzy pojawi?a si? fala zgry?liwych uwag. Administrator nie zdecydowa? si? jednak na puszczenie tej gafy w wirtualn? niepami?? poprzez jej usuni?cie, a jedynie wystosowa? kolejny wpis, próbuj?c si? wyt?umaczy?. Zamiast zrozumienia zaskoczonych internatów spotka? si? z kolejnym oporem wyczulonych z?o?liwców.

3. Play with..myself?

Administrator profilu Play na Facebooku w nat?oku obowi?zków nie zauwa?y?, ?e podszywa si? pod klienta sieci z konta…strony. Szybka interwencja nie pozosta?a jednak bez echa, a reakcja internatów by?a b?yskawiczna. Nieostro?ne zachowanie pracownika próbowano wyt?umaczy?, co zdaje si? by? szyte grubymi ni?mi. Podobno m??czyzna chcia? zada? pytanie jako osoba prywatna, poniewa?, jako klient  sieci, mia? pewne problemy zwi?zane z us?ug?. Wygl?da na to, ?e chcia? zada? pytanie sam sobie…

3. Play4. Jacek Brzezinka i jego porno-gafa

Pose? PO minionej kadencji, chc?c zab?ysn?? na Twitterze, zamie?ci? zrzut ekranu ze strony prezydenckiej, aby udowodni?, ?e znikn??a z niej zak?adka z prawem ?aski. Niestety, zamiast pogr??y? Andrzeja Dud?, strzeli? sobie w kolano. Wykonuj?c screen zapomnia? zamkn?? otwarte w przegl?darce karty. Dora Venter i Traci Lords to ameryka?skie gwiazdy kina porno, co wskazuje na to, ?e by?y pose? swoj? polityczn? frustracj? roz?adowywa? ogl?daj?c erotyczne filmy z ich udzia?em.

4. Jacek Brzezinka porno


 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.