Old Spice – przepis na sukces marki

Old Spice – przepis na sukces marki

Charakterystyczne i rozpoznawalne podbi?y nie tylko czas antenowy, ale równie? Social Media, ??cz?c rzesze swoich fanów – reklamy Old Spice, które z przymru?eniem oka traktuj? wypracowane dotychczas standardy marketingowe.

Nie da si? ukry?, ?e reklamy kosmetyków, w zasadzie, maj? zbli?ony charakter i struktur?. Trywialne, bez polotu i nastawione jedynie na informowanie o skuteczno?ci sta?y si? dla odbiorcy niemal prze?roczyste. Dlatego te? twórcy kampanii Old Spice posun?li si? dalej, aby wyró?ni? si? spo?ród t?umu uderzaj?co podobnych do siebie reklam. Celem przekazu sta?o si? nie to, jak dezodorant dzia?a w s?u?bie ochrony przed poceniem, ale to, ?e dzi?ki niemu mo?na sta? si? prawdziwym samcem alfa i zdoby?… dziewczyn?!

Podkre?la si? fakt, ?e Old Spice to produkt dla prawdziwych m??czyzn i to, ?e ka?dy mo?e nim by?, równie? syn nadopieku?czej matki. Kampania przekonuje, ?e z pomoc? tego wyj?tkowego produktu u?ywaj?cy go panowie podbij? serce niejednej niewiasty. Niektóre z reklam skierowane s? do damskiej grupy odbiorczej zapewniaj?c, ?e tylko dzi?ki temu dezodorantowi ka?da z kobiet mo?e obudzi? w swoim partnerze prawdziwego “ogiera” – takiego, jak w reklamie.

To kampania, która przynios?a efekt sprzeda?y i rozpoznawalno?ci marki nawet w?ród osób, które nie s? potencjalnym gronem odbiorców. Co istotne, s? oryginalne, ale nie wulgarne, przez co nie sposób przej?? obok nich bez u?miechu. Twórcy tej strategii pokazali, ?e nie trzeba si?ga? po kontrowersyjne ?rodki przekazu, aby móc osi?gn?? spory sukces na rynku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.