Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Kampania spo?eczna Michaela Korsa

Dnia 16 pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem. Ju? po raz czwarty marka Michael Kors anga?uje si? w dyskusje na temat globalnego problemu jakim jest niedo?ywienie i ubóstwo. W tym celu podj??a wspó?prac? z agencj? Organizacji Narodów Zjednoczonych – ?wiatowym Programem ?ywno?ciowym – b?d?c? najwi?ksz? organizacj? humanitarn? powo?an? do zwalczania g?odu na ca?ym ?wiecie.

Cz??? dochodu ze sprzeda?y zegarków ze specjalnej serii Watch Hunger Stop zostaje przeznaczona na posi?ki dla dzieci cierpi?cych z powodu g?odu. Ponadto, Michael Kors prowadzi szereg dzia?a? zwi?zanych z t? akcj? w mediach spo?eczno?ciowych. Jednym z nich jest umieszczanie hasztagu #WatchHungerStop pod zdj?ciem w T-shircie zaprojektowanym specjalnie na t? okazj?, co ma pomóc w ufundowaniu kolejnych posi?ków dla potrzebuj?cych. Jak na luksusow? mark? przysta?o, w kampanii bior? udzia? najwi?ksze gwiazdy, w tym m.in. znana aktorka Kate Hudson oraz top modelka Candice Swanepoel.

Kampania Watch Hunger Stop jest przyk?adem tego, jak istotne dla marki s? dzia?ania z zakresu spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu. Jednorazowe akcje nie s? tak skuteczne jak d?ugoterminowa wspó?praca z organizacj?, która ma realny wp?yw na popraw? sytuacji  spo?ecznej, dlatego marka Michael Kors, zdecydowa?a si? w?a?nie na tego rodzaju cykliczn? kampani? spo?eczn?.

whs_landing_page_update_desktop

destinationkors.michaelkors.com

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak to mo?liwe, ?e niektóre przedsi?biorstwa s? w posiadaniu marek wartych wi?cej, ni? materialna cz??? ich maj?tku? To efekt dog??bnego zrozumienia zasad tworzenia warto?ci brandu i konsekwentnych dzia?a? w tym kierunku przez lata. Umiej?tno?? ta jest niezwykle cenna i z pewno?ci? warto j? posi???. W nowej serii tekstów przeczytasz o podstawach zwi?kszania warto?ci marki, dzi?ki czemu b?dziesz w stanie rozpocz?? swoj? drog? ku w?asnemu pot??nemu brandowi.

Konsekwencja. Wspomniana ju? wcze?niej konsekwencja dzia?a? jest najistotniejsza, dlatego nale?y podkre?li? jej znaczenie. Podobnie jak w relacjach osobistych, firma daj?ca sprzeczne sygna?y staje si? niewiarygodna, a zatem jej marka nie ma najmniejszych szans wznie?? si? na wy?yny.

Drobiazgowo??. Ci?g?e zwracanie uwagi na szczegó?y wysy?a pozytywne sygna?y do klienta i pozwala wyró?ni? si? na tle konkurencji. Bardzo dobrze oddaje to przyk?ad restauracji – Elegancki wygl?d go?cia sugeruje spotkanie biznesowe, warto wskaza? stolik z dost?pem do gniazdka elektrycznego; Para wygl?daj?ca, jakby ?wi?towa?a wyj?tkow? okazj? z pewno?ci? doceni darmow? lampk? wina, albo wazon z kwiatami.

Luksus wed?ug dr Ireny Eris

Wszystko zacz??o si? od ma?ego zak?adu zatrudniaj?cego jednego pracownika i produkuj?cego tylko jeden krem. Dzi?, po ponad 30 latach Dr Irena Szo?omicka-Orfinger (Irena Eris) jest w?a?cicielk? dobrze wszystkim znanego koncernu kosmetycznego, którego wysokiej jako?ci produkty sprzedawane s? zarówno w Polsce jak i za granic?.

weekend.gazeta.pl

weekend.gazeta.pl

W wywiadach dla prasy jedna z dwudziestu najbardziej wp?ywowych kobiet w dziejach Polski podkre?la, ?e pocz?tek przygody z biznesem wcale nie by? ?atwy. Wszystko za spraw? ówczesnego ustroju gospodarczego, który nie sprzyja? prywatnym przedsi?biorstwom. B?d?c jednak wysoce zmotywowan? i pewn? swojego powo?ania kobiet?, Irena Eris nie podda?a si? i z pomoc? m??a przekona?a do siebie urz?dników, znalaz?a odpowiednich dostawców opakowa?, a tak?e wzbudzi?a u potencjalnych klientów zainteresowanie swoim produktem. Pocz?tkowo, nie mia?a w planach stworzenia wielkiego koncernu, który by?by obecny na 40 rynkach na ca?ym ?wiecie. Jej pragnieniem by?o tworzenie innowacyjnych kosmetyków dla kobiet w swoim ma?ym laboratorium kosmetycznym. Okaza?o si?, ?e popyt znacznie przewy?szy? poda? i wtedy to zapad?a decyzja o budowie fabryki.

instytuty.drirenaeris.com

instytuty.drirenaeris.com

Po latach pracy nad kreowaniem marki, dzi? mówi si? o niej przy okazji takich marek luksusowych jak Dior czy Chanel. Kosmetyki Dr Ireny Eris wyró?nia to, ?e s? one oparte na autorskich odkryciach naukowych a sam proces ich powstawania odbywa si? w Centrum Naukowo-Badawczym. To sprawia, ?e konsumenci maj? wi?ksze zaufanie do danego kosmetyku i s? pewni, ?e jego receptura zosta?a opracowana przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. O profesjonalizme osób stoj?cych za mark? mo?na si? przekona? w luksusowych Hotelach SPA Dr Irena Eris, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

hotele-dr-irena-eris

hoteleluksusowe.pl

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 2)

W tym miejscu nale?y pomy?le? nad pomys?em na mark? – jaki jest jej sens istnienia, misja, któr? ma spe?ni? – w kontek?cie kulturowym. Inne warto?ci s? oczekiwane od marki globalnej, a inne od skierowanej do spo?ecze?stw konserwatywnych. To niezwykle istotne by przekaz marki by? dopasowany do klienta potencjalnego w sytuacji, kiedy planujemy agresywn? ekspansj? na zagraniczne rynki, unika si? w tej sytuacji kosztownego i ryzykownego rebrandingu.

 

Je?li nie czyta?e? pierwszej cz??ci artyku?u, powiniene? szybko to nadrobi?.

 

W którym momencie najlepiej rozpocz?? tworzenie szumu wokó? marki? Jak najszybciej! Je?eli masz co? warto?ciowego do przekazania ludziom, masz szans? stworzy? wiarygodno?? marki i pierwszych ewangelistów zanim jeszcze Twój produkt zago?ci na pó?kach sklepowych. Idealny przekaz w epoce krótkiego czasu koncentracji uwagi jest mo?liwie krótki, ale silny i zrozumia?y. Mo?na zwi?kszy? jego atrakcyjno?? prezentuj?c go w towarzystwie zdj?? lub w formie video lub animacji.

 
Niemal truizmem jest przypomnienie o pot?dze Internetu – marka, która nie prowadzi w nim komunikacji z klientem i sprzeda?y, traci cz??? swojego potencja?u. Dzisiaj ju? nawet antykwariaty i lombardy prowadz? dzia?alno?? e-commerce. Nale?y te? pami?ta?, ?e przekaz w Internecie b?dzie ró?ni? si? od tego w mediach tradycyjnych – inny klient czyta gazet?, inny ogl?da telewizj?, a jeszcze inny typ klienta sprawdza Twittera. Dopasowuj?c go pod odpowiednie medium, zyskujesz pewno??, ?e przekaz marki dotrze do klienta niezniekszta?cony, dok?adnie taki jaki chcesz ?eby by?.

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)
NY - http://nyphotographic.com/ Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 /

Dopiero rozpoczynasz dzia?alno??, a mo?e Twoja firma tak ju? si? rozwin??a, ?e wprowadzasz nowy produkt na rynek. Tak czy inaczej, z pewno?ci? warto rozwa?y? stworzenie nowej marki. Wynika to z tego, ?e dzisiejsi konsumenci znacznie cz??ciej wybieraj? znany im produkt, ni? ten zupe?nie obcy. Ponadto produkt bez marki kojarzy si? z bublem, wi?c decyduj?c si? na produkt generyczny jeste?my skazani na najmniej wymagaj?cych klientów, a tacy nie generuj? wysokiej mar?y. Dla samej firmy marka mo?e mie? ogromn? warto??, wielokrotnie przekraczaj?c? jej maj?tek.

Zanim marka zadebiutuje na rynku, nale?y dokona? wnikliwych analiz marketingowych, tak by zminimalizowa? koszty ewentualnej pora?ki i nie podejmowa? nadmiernego ryzyka. Powinny one zawiera? takie elementy, jak analiza popytu, klienta, konkurencji i trendów. Powinno si? rozpocz?? od analizy popytu z dwóch powodów, gdy? firmy odnosz?ce sukces to te, które nie tworz? tego co potrafi?, lecz te, które tworz? to czego oczekuj? ich klienci, oraz dlatego, ?e brak zainteresowania klienta oznacza koniec ca?ego przedsi?wzi?cia na tym etapie. Ryzykuje si? w ten sposób jedynie koszt utopiony w tej analizie. Zaleca si?, by niewielkie marki adresowa?y swój produkt do nisz rynkowych, a firmy z wi?kszym kapita?em walczy?y o g?ówn? cz??? rynku. Zak?adaj?c, ?e popyt istnieje, mo?na przej?? do kolejnych analiz.

Po okre?leniu charakterystyk naszego klienta (w formie person) i poznaniu jego opinii o aktualnej ofercie rynkowej; zbadaniu potencjalnej konkurencji, a tak?e potencja?u rynku w przysz?o?ci, mamy komplet danych.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_