Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

4 pytania, na które musisz odpowiedzie? przy tworzeniu kampanii marketingowej

Jak stworzy? skuteczn? kampani? marketingow?? Podstaw? jest plan dzia?ania. Trzeba przy tym my?le? kreatywnie, nieszablonowo, ale jednocze?nie stawia? przemy?lane i ostro?ne kroki.

Zanim plan kampanii marketingowej przejdzie do fazy realizacji, warto si? nad nim pochyli? i odpowiedzie? na 4 zasadnicze pytania. Pozwol? one dzia?a? m?drzej, a przede wszystkim – skuteczniej. Dzi?ki temu praca nad wizerunkiem marki, jej pozycj? na rynku i ?wiadomo?ci? konsumentów b?dzie przebiega? sprawniej i w sposób bardziej uporz?dkowany.

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

Analiza reklam na Facebooku – nowe narz?dzia

W dobie internetu i wszechobecnej cyfryzacji, budowanie ?wiadomo?ci marki sta?o si? ?atwiejsze i wygodniejsze. Kampani? marketingow? mo?na bowiem prowadzi? na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, docieraj?c do wi?kszej grupy odbiorców ni? w przypadku klasycznych dzia?a? promocyjnych. S?u?? do tego narz?dzia reklamowe, które poza mo?liwo?ci? promowania si? na portalu, pozwalaj? na analiz? tych dzia?a?. To natomiast daje mo?liwo?? refleksji i wprowadzania ewentualnych zmian w strategii marki.

Ca?kiem niedawno Facebook stworzy? 3 nowe narz?dzia do analizy reklam na portalu. Kto jeszcze ich nie zna, niech szybko nadrabia zaleg?o?ci.

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

Jak skutecznie dzia?a? na Instagramie?

W ci?gu kilku ostatnich lat Internet sta? si? podstawowym narz?dziem kreowania wizerunku marki. Oferuje wiele narz?dzi do skutecznego tworzenia, a tak?e wp?ywania na jej rozpoznawalno?? w sieci i poza ni?. W?ród nich jest równie? Instagram, fotograficzny portal spo?eczno?ciowy, który sta? si? popularn? platform? do budowania ?wiadomo?ci marki i rozpoznawalno?ci marki.
Analizuj?c dzia?ania firm, stworzyli?my list? 5 wskazówek, dzi?ki którym  wirtualny marketing na Instagramie b?dzie skuteczniejszy.

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Najbardziej wyretuszowane reklamy

Zbyt wyretuszowana i odm?odzona modelka, przedstawiaj?ca nieistniej?cy idea? to jeden z powodów, dla których wiele reklam zostaje zakazanych i znika z billboardów czy szklanych ekranów. Mimo, ?e zbyt niewiarygodna reklama wp?ywa niekorzystnie na wizerunek marki, cz?sto determinuje jej rozpoznawalno?? i zainteresowanie produktem lub us?ug?.
Zebrali?my reklamy, które przez swój nadmierny retusz spotka?y si? z ogromn? krytyk?, a wiele z nich na zawsze znikn??o z rynku.

10. Najdziwniejszych reklam Play Station

10. Najdziwniejszych reklam Play Station

Stabilna pozycja japo?skiego koncernu Sony na rynku sprawia, ?e marka cz?sto pozwala sobie na nietypowe, a nawet niebezpieczne formy reklamy swoich produktów. Marketingowcy tego elektronicznego giganta nierzadko zbli?aj? si? przy tym do granic dobrego smaku, proponuj?c zaskakuj?ce rozwi?zania promocyjne dla konsoli Play Station.

Zebrali?my najdziwniejsze, naszym zdaniem, reklamy Sony w historii.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_