Pozycjonowanie marki – o co tak w?a?ciwie chodzi?

Pozycjonowanie marki – o co tak w?a?ciwie chodzi?

Pozycjonowanie okre?la, czym marka ma sta? si? w umys?ach i sercach klientów. To wszystkie elementy, dzi?ki którym marka b?dzie wyró?nia?a si? na tle konkurencji. Gdy marka jest dobrze wypozycjonowana, nie ma w?tpliwo?ci, na jakie potrzeby odpowiada i do jakiej grupy odbiorców jest kierowana.

Jeden z twórców marki Dove powiedzia? kiedy? „Mog?em zrobi? z mark? Dove co chcia?em. Mog?em wypozycjonowa? j? jako detergent dla ci??ko pracuj?cych m??czyn z brudnymi r?koma”. Tak si? jednak nie sta?o.

Kreuj?c now? mark? na rynku, powinni?my okre?li?:

  • do kogo jest kierowana?
  • na jakie potrzeby odpowiada (zarówno materialne, jak i emocjonalne)?
  • jakie niesie obietnice?
  • kim by?aby gdyby by?a cz?owiekiem?
  • jakie warto?ci by wyznawa?a?

Elementy te nie tylko definiuj? mark?, ale tak?e stanowi? kluczowy drogowskaz wszystkich dzia?a? rozwojowo – promocyjnych.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.