Rodzaje strategii marki

Rodzaje strategii marki

Stworzenie strategii marki to podstawowy element w procesie tworzenia firmy oraz kreowaniu wizerunku marki. Ze wzgl?du na charakter marki wyró?nia si? 6 rodzajów strategii.

 

1. Strategia marki indywidualnej – ma du?y potencja?, ale mo?liwo?? utraty reputacji i wysokie koszty wprowadzania nowych produktów na rynek.

2. Strategia multibrandingowa (wielomarkowa) – ma zastosowanie dla marek, które wprowadzi?y na rynek oddzielne rodziny produktów, np. Procter&Gamble – Pampersy, Blend-a-med.

3. Strategia marki rodzinnej – jej celem jest wykreowanie ogólnego wizerunku firmy wraz z podkre?leniem jej warto?ci rodzinnych. Ma zastosowanie w przypadku ma?ych ró?nic mi?dzy produktami marki, które maj? du?y potencja? na rynku. Jej wad? jest brak mo?liwo?ci wyró?nienia okre?lonego produktu.

4. Strategia marek ??czonych – stosuje si? ja w przypadku po??czenia marki rodzinnej z mark? indywidualn?. Jej zalet? s? stosunkowo niskie koszty promocji.

5. Strategia rozszerzona marki – wykorzystywana przy po??czeniu marek indywidualnych w celu stworzenia marki rodzinnej. Jej celem jest m.in. wprowadzenie na rynek nowych produktów, dla których podstawow? warto?ci jest tradycja rodzinna.

6. Strategia co-brandingowa – ma zastosowanie w przypadku wspó?pracy producentów w indywidualnie oznaczonych dzia?aniach. Polega na umieszczeniu dwóch ró?nych marek na jednym produkcie, np. Sony-Ericson.


 


 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.