Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Tag Archives

3 Articles

Polskie jachty symbolem luksusu

Polskie jachty symbolem luksusu

Jacht postrzegany jest jako symbol maj?tno?ci, wysokiego statusu spo?ecznego i czego? na co mog? sobie pozwoli? tylko nieliczni. Polska mo?e bez zb?dnej skromno?ci pochwali? si? jednymi z najlepszych marek jachtów luksusowych. Oto one:

Sunreef Yachts

sunreeflogo

Wszystko zacz??o si? na pocz?tku lat 90., kiedy to do Polski przyjecha? francuski biznesman Francis Lapp. Widz?c w naszym kraju niezwyk?y potencja? rozwojowy, postanowi? za?o?y? tu w?asn? firm?. Po godzinach, rozwija? tak?e pasj? ?eglarsk?. Jak si? potem okaza?o, w?a?nie to hobby doprowadzi?o do powstania przedsi?biorstwa Sunreef Yachts.

Siedzib? zak?adu produkcyjnego Sunreef Yachts jest Gda?sk – miasto z doskona?ym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowan? kadr?. Sunreef Yachts jest ?wiatowym liderem w projektowaniu i konstrukcji katamaranów ?aglowych, motorowych oraz jachtów typu “custom made” o d?ugo?ci od 60 do ponad 200 stóp.

jacht-sunreef

Galeon

galeon-logo

Firma Galeon dzia?a na rynku ju? prawie 35 lat i jest prywatnym przedsi?biorstwem rodzinnym, specjalizuj?cym si? w produkcji ?odzi motorowych oraz luksusowych jachtów.. Zatrudnia ponad 800 wykwalifikowanych pracowników. Siedziba firmy znajduje si? w miejscowo?ci Straszyn w powiecie gda?skim. W proces projektowania najnowszych jachtów Galeon, zaanga?owani s? najlepsi projektanci, w tym ceniony w bran?y Tony Castro z Wielkiej Brytanii.

galeon

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere – luksus produkowany w Polsce

Belvedere Vodka to polski towar, który mo?e pochwali? si? ?wiatow? s?aw? w kategorii luksusowych produktów alkoholowych.

Produkowana przez Polmos ?yrardów Sp. z o.o. wódka Belvedere, zosta?a wprowadzona na rynek ameryka?ski w 1996 roku i tym samym zapocz?tkowa?a kategori? wódek luksusowych na ?wiecie. Na butelce widnieje zarys pa?acu Belweder – siedziby g?owy pa?stwa polskiego na przestrzeni lat. Niezmienna od lat szata graficzna opakowania ?wiadczy o przywi?zaniu marki do polskich korzeni.

Na wyj?tkowo?? marki Belvedere sk?ada si? umiej?tnie dobrany surowiec, czyli starannie wyselekcjowane ?yto z mazowieckich upraw, a tak?e unikalny proces produkcyjny oparty na czterokrotnej destylacji.

Wódka Belvedere jest lokowana w 24. cz??ci serii filmów o Jamesie Bondzie – Spectre. Na t? okazj? przygotowano spot, w którym g?ówn? rol? gra aktorka Stephanie Sigman wcielaj?ca si? w filmie w jedn? z kobiet Bonda.

Wed?ug firmy konsultingowej American Brandstand zajmuj?cej si? badaniem pozycjonowania marek, Belvedere zajmuje 24 miejsce na li?cie najcz??ciej pojawiaj?cych si? brandów w utworach muzycznych. W swoich piosenkach wspomina o nim s?ynny raper Jay-Z czy raperka Missy Elliot. Zami?owania do drinków z wódk? Belvedere nie kryj? równie? znani aktorzy w tym George Clooney i Jude Law. Marka Belvedere nale?y do koncernu Louis Vuitton Moët Hennessy, najwi?kszego na ?wiecie producenta dóbr luksusowych.

Luksus wed?ug dr Ireny Eris

Wszystko zacz??o si? od ma?ego zak?adu zatrudniaj?cego jednego pracownika i produkuj?cego tylko jeden krem. Dzi?, po ponad 30 latach Dr Irena Szo?omicka-Orfinger (Irena Eris) jest w?a?cicielk? dobrze wszystkim znanego koncernu kosmetycznego, którego wysokiej jako?ci produkty sprzedawane s? zarówno w Polsce jak i za granic?.

weekend.gazeta.pl

weekend.gazeta.pl

W wywiadach dla prasy jedna z dwudziestu najbardziej wp?ywowych kobiet w dziejach Polski podkre?la, ?e pocz?tek przygody z biznesem wcale nie by? ?atwy. Wszystko za spraw? ówczesnego ustroju gospodarczego, który nie sprzyja? prywatnym przedsi?biorstwom. B?d?c jednak wysoce zmotywowan? i pewn? swojego powo?ania kobiet?, Irena Eris nie podda?a si? i z pomoc? m??a przekona?a do siebie urz?dników, znalaz?a odpowiednich dostawców opakowa?, a tak?e wzbudzi?a u potencjalnych klientów zainteresowanie swoim produktem. Pocz?tkowo, nie mia?a w planach stworzenia wielkiego koncernu, który by?by obecny na 40 rynkach na ca?ym ?wiecie. Jej pragnieniem by?o tworzenie innowacyjnych kosmetyków dla kobiet w swoim ma?ym laboratorium kosmetycznym. Okaza?o si?, ?e popyt znacznie przewy?szy? poda? i wtedy to zapad?a decyzja o budowie fabryki.

instytuty.drirenaeris.com

instytuty.drirenaeris.com

Po latach pracy nad kreowaniem marki, dzi? mówi si? o niej przy okazji takich marek luksusowych jak Dior czy Chanel. Kosmetyki Dr Ireny Eris wyró?nia to, ?e s? one oparte na autorskich odkryciach naukowych a sam proces ich powstawania odbywa si? w Centrum Naukowo-Badawczym. To sprawia, ?e konsumenci maj? wi?ksze zaufanie do danego kosmetyku i s? pewni, ?e jego receptura zosta?a opracowana przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. O profesjonalizme osób stoj?cych za mark? mo?na si? przekona? w luksusowych Hotelach SPA Dr Irena Eris, które ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?.

hotele-dr-irena-eris

hoteleluksusowe.pl

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_