Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Tag Archives

20 Articles

Jak zwi?kszy? zaufanie do marki?

Jak zwi?kszy? zaufanie do marki?

Niedawno mieli?cie okazj? poczyta? o znaczeniu zaufania w kreowaniu wizerunku marki. Po przygotowaniu teoretycznym czas na wdro?enie tej wiedzy w praktyce. Dzisiaj przyjrzymy si? zagadnieniu poprawy zaufania do marki.

Wi?kszo?? marek, które z sukcesem zdoby?y zaufanie swoich klientów, osi?gn??o je dzi?ki ci?g?emu dostarczaniu dok?adnie takiej warto?ci, jakiej Ci klienci oczekiwali. Raz za razem udowadniaj?c swoj? wiarygodno??, nie dawa?y nabywcom powodów do obaw. Wskazuje to na znaczenie researchu, jako sposobu doprecyzowania rzeczywistych potrzeb klientów organizacji, nie tylko w zakresie produktów i us?ug, ale i sposobów komunikacji. Spe?nienie okre?lonych w ten sposób potrzeb jest warunkiem koniecznym do zdobycia zaufania klientów.

Kolejnym krokiem jest wypytanie klientów o ich do?wiadczenia z firmami konkurencyjnymi – zarówno te pozytywne, jak i te wyró?niaj?ce si? na minus. Dzi?ki temu mo?liwe jest skopiowanie zachowa? przynosz?cych natychmiastowy wzrost zaufania, jak i wyczulenie personelu na najgorzej odbierane praktyki.

Wszystkie dzia?ania promocyjne powinny by? konsultowane z klientami. By? mo?e dana kampania promocyjna (Wargorr Wedla), czy rozszerzenie marki rozczarowuje klientów i podkopuje ich zaufanie do brandu. Tradycyjne metody researchu marketingowego oraz analiza mediów spo?eczno?ciowych powinny wystarczy? do tych celów.

A co zdoby?o lub zniszczy?o Wasze zaufanie do marek? Piszcie w komentarzach.

Marki wykorzystuj?ce uczucie zaufania

Marki wykorzystuj?ce uczucie zaufania

Zaufanie nale?y do najcz??ciej wykorzystywanych emocji w komunikacji marki. Robi? to banki i inne instytucje finansowe, którym ludzie powierzaj? swoje pieni?dze w zaufaniu, ?e nie tylko one nie znikn?, ale i dzi?ki umiej?tno?ciom bankierów pomno??; tak?e dzia?alno?ci e-commerce musz? wzbudza? zaufanie, ze wzgl?du na bezpiecze?stwo transakcji oraz konieczno?? dostarczenia nieuszkodzonego towaru na czas. Powszechno?? nie wyklucza jednak trudno?ci – zaufanie jak ?adne inne uczucie wymaga ci?g?ej zdolno?ci do spe?niania nawet wygórowanych oczekiwa?, firma nie mo?e mie? gorszych dni.

Niestety cz?ste wykorzystywanie zaufania w komunikacji marek oznacza, ?e trudno jest przy pomocy tego uczucia wyró?nia? przedsi?biorstwo oraz rzeczywi?cie je wzbudza?. Tym bardziej istotna jest umiej?tno?? dostarczania dowodów o takim stanie rzeczy. Przyj??o si? uwa?a?, ?e zaufanie ma szczególne znaczenie przy drogich transakcjach. Jednak nie jest to do ko?ca prawda – nawet przy zakupie relatywnie tanich produktów, takich jak np. buty wi?kszo?? klientów kieruje si? dotychczasowymi, pozytywnymi do?wiadczeniami zwi?zanymi z dan? mark?(„moje obecne buty marki X trzymaj? ju? 3 lata, kupi? kolejn? par?”).

W kolejnym tek?cie zostanie poruszony temat zwi?kszania zaufania do marki. Tymczasem jestem ciekaw waszych historii zwi?zanych z markami, które wzbudzi?y lub – wr?cz przeciwnie – straci?y wasze zaufanie. Podzielcie si? nimi w komentarzach.

Co ustali? zanim rozpocznie si? wspó?prac? z influencerem?

Co ustali? zanim rozpocznie si? wspó?prac? z influencerem?

Badania z 2015 roku wykaza?y, ?e ka?dy dolar wydany na wspó?prac? z influencerem zwraca si? w kwocie 6,85 dolarów, co jest doskona?ym zwrotem z inwestycji. Warto zatem dowiedzie? si? jak rozpocz?? wspólne dzia?ania marketingowe z w?a?ciw? osob?, bior?c pod uwag? komplet istotnych czynników. Dzi?ki temu ka?da wydana na ten element strategii marki z?otówka zostanie wykorzystana maksymalnie efektywnie.

Ustal cel. Co chcesz osi?gn??? Wy?sz? sprzeda? nowego produktu? Wzrost ?wiadomo?ci marki? Nie zapomnij o okre?leniu wska?ników sukcesu, ka?dy cel powinien by? mierzalny.

Zastanów si? w jaki sposób osi?gniesz ten cel. Je?li chcesz zwi?kszy? ?wiadomo?? marki, zastanów si? nad rozdaniem prezentów lub nagród za po?rednictwem influencera. Do wzrostu sprzeda?y przyczyni si? program afiliacyjny i recenzje.

Stwórz zapytanie. E-mail do influencera powinien okre?la? powody wspó?pracy, zasady wed?ug których mia?aby ona si? odbywa? i dzia?ania podejmowane przez obie strony przy zako?czeniu wspó?pracy. Powinien by? zwi?z?y, konkretny, ale te? zwykle do?? osobisty, chyba ?e mamy do czynienia z lud?mi ze ?wiata biznesu.

Jakie jest Wasze zdanie o tego typu inicjatywach marketingowych? Spotkali?cie si? z nimi, podoba?y Wam si??

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Zapraszam do zapoznania si? z kolejnymi sposobami zwi?kszania warto?ci marki. Poprzednie propozycje znajdziecie w tym artykule. 

Innowacyjno??. ?wietnym sposobem zwi?kszania warto?ci jest oczywi?cie oferowanie produktów innowacyjnych. Ca?y sektor technologii informacyjnych jest tego najlepszym przyk?adem. To w?a?nie stamt?d pochodz? najdobitniejsze przyk?ady drastycznych wzrostów warto?ci marki w wyniku wypuszczenia na rynek innowacyjnego produktu, czy us?ugi. Zbudowanie strategii marki wokó? ?rodowiska, w którym innowacyjno?? jest promowana, a jej owoce zaplanowane tak, by wizerunek marki nie zatraci? si? gdzie? po drodze, mo?e by? najefektywniejszym sposobem na sta?y wzrost warto?ci marki.

Nauczanie. Najgorszym co mo?na zrobi? ze stron? internetow? swojej firmy, to ograniczy? jej funkcjonalno?? do sklepu. Potencja? strony jest przecie? znacznie wi?kszy, równie? w kwestii zwi?kszania warto?ci marki. Od kogo najpewniej kupimy poszukiwany produkt przez Internet? Od tego sprzedawcy, który przekona nas, ?e warto mu zaufa?. Jednym ze sposobów zdobycia zaufania klienta jest bezinteresowna pomoc z problemem, który dotyczy bran?y. Przyk?adowo, mo?na pisa? artyku?y o sposobach wykorzystania produktu albo zainspirowa? klienta stylizacjami. Klient, któremu okazano trosk? odwdzi?czy si? marce wi?ksz? lojalno?ci?, a jego kolejne decyzje zakupowe zwi?ksz? jej warto??.

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)

Co zrobi? przed wprowadzeniem marki na rynek? (cz. 1)
NY - http://nyphotographic.com/ Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 /

Dopiero rozpoczynasz dzia?alno??, a mo?e Twoja firma tak ju? si? rozwin??a, ?e wprowadzasz nowy produkt na rynek. Tak czy inaczej, z pewno?ci? warto rozwa?y? stworzenie nowej marki. Wynika to z tego, ?e dzisiejsi konsumenci znacznie cz??ciej wybieraj? znany im produkt, ni? ten zupe?nie obcy. Ponadto produkt bez marki kojarzy si? z bublem, wi?c decyduj?c si? na produkt generyczny jeste?my skazani na najmniej wymagaj?cych klientów, a tacy nie generuj? wysokiej mar?y. Dla samej firmy marka mo?e mie? ogromn? warto??, wielokrotnie przekraczaj?c? jej maj?tek.

Zanim marka zadebiutuje na rynku, nale?y dokona? wnikliwych analiz marketingowych, tak by zminimalizowa? koszty ewentualnej pora?ki i nie podejmowa? nadmiernego ryzyka. Powinny one zawiera? takie elementy, jak analiza popytu, klienta, konkurencji i trendów. Powinno si? rozpocz?? od analizy popytu z dwóch powodów, gdy? firmy odnosz?ce sukces to te, które nie tworz? tego co potrafi?, lecz te, które tworz? to czego oczekuj? ich klienci, oraz dlatego, ?e brak zainteresowania klienta oznacza koniec ca?ego przedsi?wzi?cia na tym etapie. Ryzykuje si? w ten sposób jedynie koszt utopiony w tej analizie. Zaleca si?, by niewielkie marki adresowa?y swój produkt do nisz rynkowych, a firmy z wi?kszym kapita?em walczy?y o g?ówn? cz??? rynku. Zak?adaj?c, ?e popyt istnieje, mo?na przej?? do kolejnych analiz.

Po okre?leniu charakterystyk naszego klienta (w formie person) i poznaniu jego opinii o aktualnej ofercie rynkowej; zbadaniu potencjalnej konkurencji, a tak?e potencja?u rynku w przysz?o?ci, mamy komplet danych.

Moda w marketingu 2016

Moda w marketingu 2016

Nowy rok w kalendarzu to doskona?y moment, by podj?? decyzje o wprowadzeniu zmian w wizerunku marki. Cz?sto jednak nie wiadomo za co i jak si? zabra?.

Pierwszy miesi?c 2016 za nami. Wiemy ju? jakie trendy marketingowe b?d? panowa? w tym roku. Jeste?cie ciekawi?

1. B?dzie dro?ej. Zarówno Facebook jak i Google ciesz? si? wystarczaj?c? popularno?ci?; rezygnuj? wi?c z promocji i zach?caj?cych cen. Maj? siln? pozycj? i to nie one musz? ju? walczy? o klienta, a klient o zaistnienie w sieci…

2. Wej?cie do domu klienta. Coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? us?ugi, które umo?liwiaj? natychmiastowy kontakt na stronach www i inne narz?dzia, u?atwiaj?ce obs?ug? klienta, np. LiveChat.

3. Aplikacje. Wyskakuj? praktycznie z lodówek. S? wsz?dzie i potrafi? bardzo u?atwi? ?ycie. Ich ogromna popularno?? w dobie smartfonów nie pozostawia z?udze? – profesjonalna i sprawnie dzia?aj?ca aplikacja zaczyna stanowi? podstaw? funkcjonowania marki na rynku.

4. Reklama, która reklam? nie jest. Native advertising (tworzenie tre?ci sponsorowanych, lokowanie produktu) b?dzie w tym roku bardzo mocnym narz?dziem w r?kach marketingowców.

5. „Wyj?tkowa oferta tylko dla Ciebie”. W tym roku wiele marek b?dzie k?a?? szczególny nacisk na zwracanie si? do klienta indywidualnie tak, aby czu? si? wyró?niony i jedyny w swoim rodzaju.

 

 

8 wielkich marek rodzinnych

8 wielkich marek rodzinnych

Spotykane codziennie, z rozpoznawalnymi sloganami i logo – marki, które zaw?adn??y ?yciem milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ?e szczyc? si? one d?ugoletni? tradycj? i s? dzie?em wielopokoleniowych rodzin.
Przedstawiamy 8 europejskich marek z rodzinn? tradycj?. 

                                                               

vw                                        2. bmw

ecco                    lv

 

5. lidl                                     roche

4. auchan                            3. aldi

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

5 zasad tworzenia profilu marki na Facebooku

Facebook sta? si? prostym i wygodnym narz?dziem do kreowania wizerunku marki w ?wiadomo?ciach odbiorców. W ?atwy sposób mo?na dotrze? do szerokiego grona internatów, stosuj?c wiele marketingowych zabiegów, by zach?ci? do skorzystania z us?ugi lub zakupienia produktów. Aby jednak strategia marki mia?a sens, warto pozna? 5 zasad, dzi?ki którym sukces w sieci b?dzie na wyci?gni?cie r?ki.

 

1. Definicja marki – trzeba odpowiedzie? sobie na pytanie o to?samo?? marki, jej filozofi? i warto?ci, które chce reprezentowa?. Warto te? pami?ta? o okre?leniu charakteru us?ug lub produktu oraz potencjaln? grup? odbiorców.

6856181503_8d8e73208b_z

 

2. Idea – maj?c pod?o?e w postaci definicji marki, nale?y stworzy? plan zaistnienia na Facebooku, a w nim zawrze? sposób, w jaki chce si? zaistnie? w sieci i jak podbi? serca odbiorców.

idea

 

3. Cel – warto go okre?li?, aby móc kreowa? swój wizerunek w sieci w ogóle. Chodzi o to, aby u?wiadomi? sobie po co tworzymy profil. Czy jest to narz?dzie do poprawienia wizerunku marki? A mo?e nowa us?uga lub produkt potrzebuj? promocji?

5886232170_6a49a61989_b

 

4. Content – czyli oprawa graficzna, nazwa profilu, my?l przewodnia i szkielet komunikacji. To bardzo wa?ny moment, poniewa? pierwsze zetkni?cie si? z profilem na Facebooku decyduje o tym, czy odbiorca zdecyduje si? na niego wróci? i by? mo?e zapozna? si? z ofert?, czy te? nie.

7946373582_cd2e130566_c

5. Organizacja – chodzi o okre?lenie bud?etu i harmonogramu wpisów. Na pocz?tku istnienia na Facebooku warto zdecydowa? si? na p?atne reklamy, które u?atwi? dost?p do grupy docelowej i zwi?ksz? zasi?g postów w ogóle. Harmonogram lepiej zorganizuje prac? i dzia?anie profilu w oczach internautów.

harmonogram

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_