Header Image - Cannyon is a clean WordPress theme

Tag Archives

2 Articles

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 2)

Zapraszam do zapoznania si? z kolejnymi sposobami zwi?kszania warto?ci marki. Poprzednie propozycje znajdziecie w tym artykule. 

Innowacyjno??. ?wietnym sposobem zwi?kszania warto?ci jest oczywi?cie oferowanie produktów innowacyjnych. Ca?y sektor technologii informacyjnych jest tego najlepszym przyk?adem. To w?a?nie stamt?d pochodz? najdobitniejsze przyk?ady drastycznych wzrostów warto?ci marki w wyniku wypuszczenia na rynek innowacyjnego produktu, czy us?ugi. Zbudowanie strategii marki wokó? ?rodowiska, w którym innowacyjno?? jest promowana, a jej owoce zaplanowane tak, by wizerunek marki nie zatraci? si? gdzie? po drodze, mo?e by? najefektywniejszym sposobem na sta?y wzrost warto?ci marki.

Nauczanie. Najgorszym co mo?na zrobi? ze stron? internetow? swojej firmy, to ograniczy? jej funkcjonalno?? do sklepu. Potencja? strony jest przecie? znacznie wi?kszy, równie? w kwestii zwi?kszania warto?ci marki. Od kogo najpewniej kupimy poszukiwany produkt przez Internet? Od tego sprzedawcy, który przekona nas, ?e warto mu zaufa?. Jednym ze sposobów zdobycia zaufania klienta jest bezinteresowna pomoc z problemem, który dotyczy bran?y. Przyk?adowo, mo?na pisa? artyku?y o sposobach wykorzystania produktu albo zainspirowa? klienta stylizacjami. Klient, któremu okazano trosk? odwdzi?czy si? marce wi?ksz? lojalno?ci?, a jego kolejne decyzje zakupowe zwi?ksz? jej warto??.

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak zwi?kszy? warto?? marki (cz. 1)

Jak to mo?liwe, ?e niektóre przedsi?biorstwa s? w posiadaniu marek wartych wi?cej, ni? materialna cz??? ich maj?tku? To efekt dog??bnego zrozumienia zasad tworzenia warto?ci brandu i konsekwentnych dzia?a? w tym kierunku przez lata. Umiej?tno?? ta jest niezwykle cenna i z pewno?ci? warto j? posi???. W nowej serii tekstów przeczytasz o podstawach zwi?kszania warto?ci marki, dzi?ki czemu b?dziesz w stanie rozpocz?? swoj? drog? ku w?asnemu pot??nemu brandowi.

Konsekwencja. Wspomniana ju? wcze?niej konsekwencja dzia?a? jest najistotniejsza, dlatego nale?y podkre?li? jej znaczenie. Podobnie jak w relacjach osobistych, firma daj?ca sprzeczne sygna?y staje si? niewiarygodna, a zatem jej marka nie ma najmniejszych szans wznie?? si? na wy?yny.

Drobiazgowo??. Ci?g?e zwracanie uwagi na szczegó?y wysy?a pozytywne sygna?y do klienta i pozwala wyró?ni? si? na tle konkurencji. Bardzo dobrze oddaje to przyk?ad restauracji – Elegancki wygl?d go?cia sugeruje spotkanie biznesowe, warto wskaza? stolik z dost?pem do gniazdka elektrycznego; Para wygl?daj?ca, jakby ?wi?towa?a wyj?tkow? okazj? z pewno?ci? doceni darmow? lampk? wina, albo wazon z kwiatami.

_

Zajrzyj również na nasze inne blogi o brandingu:
| Fajne Nazwy | Strategie Marki | System Identyfikacji | Hasło Reklamowe | Logo Logotyp | Marki Luksusowe | Zmiana Nazwy | Architektura Marki |

_