Wizerunek dziecka w strategii marki

Wizerunek dziecka w strategii marki

Wykorzystanie wizerunku dziecka w reklamie to coraz powszechniejsze zjawisko. Mali aktorzy pojawiaj? si? w reklamach znanych marek, bez wzgl?du na reprezentowan? bran??. Dlaczego dziecko w strategii marki mo?e zwi?kszy? szans? na sukces?

Wizerunek dziecka w reklamie budzi pozytywne skojarzenia – marka ma szans? na wi?ksze zaufanie ze strony potencjalnych konsumentów. Taki przekaz jest te? bli?szy odbiorcom i bardziej wiarygodny. Co wi?cej, wzbudza wiele dobrych emocji, jak cho?by empati?, i pozwala dotrze? do wi?kszej grupy odbiorców – wielu z nich bowiem jest rodzicami.

Taki zabieg w strategii marki z pewno?ci? mo?e pomóc odnie?? jej sukces, nale?y jednak pami?ta?, aby wizerunek ma?ych bohaterów wykorzystywa? z umiarem i adekwatnie do prezentowanego dobra. Poni?ej znajdziecie przyk?ady reklam, w których wykorzystano wizerunek dziecka.

strategia marki

Comment ( 1 )

  1. ReplyDamian
    To samo ze szczeniakami. To budzi pozytywny nastrój i skojarzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.